Kollect on Demand Q1-20


Har tacklat krisen – siktet inställt på fortsatt tillväxt

Covid-19 påverkar Kollect men vad som ”skyddar” är att verksamheten är att anses som en s.k. ”väsentlig tjänst”, vilket innebär att Kollect har kunnat fortsätta att tillhandahålla sina tjänster under våren till sina kunder. Detta, i kombination med en snabbt sjösatt plan för effektiv kostnadskontroll, gör att vi anser att Kollect har gjort ett gott arbete under krisens inledande skede. Med det som bakgrund anser vi att Kollect är väl positionerade för att fortsätta utvecklas positivt under 2020, där vi estimerar en helårsomsättning om 50,7 MSEK. Baserat på en tillämpad genomsnittlig P/S-multipel om 1,2x på 2020 års prognos, härleds ett värde per aktie om 12 kr i ett Base scenario.

  • Trots samhällsekonomisk kris växer Kollect med 98 % under Q1

Under Q1-20 uppgick omsättningen till ca 8,9 MSEK (4,5), motsvarande en tillväxt om 98 %. Den kraftiga omsättningsökningen förklaras bl.a. av ökad andel återkommande intäkter samt en nästan femfaldig ökning i intäkter från containerhyra och bortforsling av grovsopor. Ökningen av intäkter från containerhyra berodde på en större geografisk täckning än under samma period föregående år och att Kollect erbjuder insamling över hela Irland. Sett till Bolagets återkommande intäkter uppgick dessa under Q1-20 till 4,2 MSEK (3,7), motsvarande en ökning om 13 %. Kollect fortsätter således växa sin ARR, vilket möjliggör en högre tillväxt över tid.

  • Intäktsmixen gav lägre bruttomarginal – men rörelsekostnaderna var enligt estimat

Bruttomarginal under Q1-20 uppgick till 38 % (41 %), förklaringen till den minskade marginalen är en högre andel engångsintäkter med lägre marginal. På rörelsenivå redovisar Bolaget ökade driftkostnader till en nivå om 6,3 MSEK, att jämföra med 2,7 MSEK under jämförbart kvartal. Merparten av ökningen i driftkostnader är ökade personalkostnader, där Kollect under året bl.a. har anställt en CFO, en försäljningschef samt utökat sälj- och marknadsteamet. Kollect har även fortsatt att investera i sin digitala marknadsföring och reklam. Sammantaget har dessa faktorer varit de primära drivarna till den ökade kostnadsmassan, men är samtidigt inget som förvånar oss då det är något som Kollect har guidat för redan i samband med noteringen. Bolagets rörelsekostnader var således i linje med våra estimat för Q1-20.

  • Fortsatt brist på konkurrens kan ge höga marginaler

Kollect är idag fortsatt ensamma inom sitt verksamhetsområde, den konkurrent som tidigare var verksam försattes i konkurs som ett resultat av Kollects överlägsna marknadsposition. Med anledning av detta har Bolaget stark pricing power, och i framtiden bedöms det således som sannolikt att Bolagets marginaler kommer stiga.