JS Security Q4-21


Förvärv öppnar upp för en snabbare expansion

Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Under år 2021 har JS Security tagit stora kliv i sitt utvecklingsarbete, vilket har resulterat i att Bolaget vid inledningen på år 2022 lanserat B2B-produkten Security-as-a-Service, samt dess P2P-nätverk. Givet Bolagets senaste förvärv, estimerad kundtillväxt, och applicerade prisnivåer, estimeras försäljningstillväxten ta fart från år 2022, för att tills år 2023 uppgå till ca 17,5 MSEK. Baserat på en målmultipel om P/S 4,3x på 2023 års försäljning, och en diskonteringsränta om
12 %, erhålls i ett Base scenario ett fundamentalt nuvärde per aktie om 9,5 kr.

  • Lyckad produktlansering

Baserat på Bolagets senaste nyheter samt Q4-rapporten, antas intresset för plattformen varit stort sedan lansering. JS Security har sedan lanseringen, erbjudit en kostnadsfri 60 dagars-testperiod av produkten för feedback och kundbearbetning, där Bolaget erhållit intresseanmälningar avseende förlängning av testperioden från över 10 aktörer. Totalt har JS Security ett 30-tal testkunder samt ett mindre antal betalande kunder som använder Bolagets system i skarp miljö, med ambitionen att flertalet testanvändare skall övergå till att bli betalande kunder efter testperiodens slut.

  • Strategiskt förvärv accelererar expansionen

Under Q4-21 fullföljde JS Security förvärvet av Stonebeach AB, ett väletablerat företag inom informationssäkerhet och dokumenthantering. Stonebeach nettoomsättning under 2021 uppgick till 6,8 MSEK (4), motsvarande en tillväxt om 70 %, med en EBITDA-marginal om ca 24 %. Med tanke på att JS Security inte har någon försäljning i dagsläget så kommer ett förvärv av Stonebeach resultera i en signifikant intäktsökning, samt så förväntas det tänkta förvärvet bidra med ett positivt kassaflöde redan under slutet på nästkommande år. Vidare innebär förvärvet upparbetade kanaler mot flera namnkunniga slutkunder som exempelvis Scania, Ica, Swedbank och Enea.

  • Höjda prognoser

Med hänsyn till förvärvet av Stonebeach väljer vi att revidera upp våra estimat för prognosperioden, där vi utifrån ett antagande om ökad användartillväxt, accelererad expansion som ett resultat av förvärvet och en växande efterfrågan från marknaden, estimeras nettoomsättningen stiga till ca 17,5 MSEK år 2023, i ett Base scenario. Med bakgrund av ökade geopolitiska spänningar, och det minst sagt kyliga klimatet för börsnoterade utvecklings- och tillväxtbolag som ännu inte är lönsamma, har vi dock valt att revidera värderings-intervallet i samtliga scenarion.