JS Security Q3-21


Kommersialisering i sikte

Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Under de senaste månaderna har JS Security tagit stora kliv i sitt utvecklingsarbete, vilket har resulterat i att Bolaget nu inleder slutspurten för den uppdaterade B2B-produkten samt B2C-produkten, vilka beräknas lanseras runt årsskiftet. Givet beräknad kommersialisering, estimerad kundtillväxt, och applicerade prisnivåer, prognostiseras försäljningstillväxten ta fart från år 2022, för att tills år 2024 uppgå till ca 16 MSEK. Baserat på en målmultipel om P/S ~7,5x på 2024 års försäljning, och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls i ett Base scenario ett fundamentalt nuvärde per aktie om 13 kr.

  • Flera spännande dialoger i pipelinen

Efter utgången av Q3-21 har JS Security inlett fördjupade diskussioner med tre stycken aktörer inom finans, juridik och försäkring, beträffande Bolagets B2B-produkt; Security-as-a-Service. Dessa företag befinner sig nu i stadiet för upprättande av kravspecifikationer, vilka lägger grunden för infrastrukturen och den specialanpassade funktionalitet som de potentiella kunderna önskar. Givet att JS Security lyckas stänga affärerna med kunderna anser Analyst Group att det finns stora möjligheter att dessa avtal kan skapa ringar på vattnet för att attrahera fler kunder till Bolagets B2B-produkt.

  • Strategiskt förvärv accelererar expansionen

Den 2 november 2021, ingick JS Security ett LOI om att förvärva samtliga aktier i ett väletablerat företag inom informationssäkerhet och dokumenthantering; Stonebeach AB. StoneBeach förväntas omsätta 6 MSEK (4) för 2021, motsvarande en tillväxt om 50 %, med en EBITDA-marginal om ca 23 %. Med tanke på att JS Security inte har någon försäljning i dagsläget så kommer ett förvärv av StoneBeach resultera i en signifikant intäktsökning, samt förväntas det tänkta förvärvet bidra med ett positivt kassaflöde redan under nästkommande år. Vidare skulle ett förvärv även innebära upparbetade kanaler mot flera namnkunniga slutkunder som exempelvis Scania, Ica, Swedbank och Enea.

  • Fler förvärv kan bli möjligt på sikt

Om JS Security kan uppvisa bra momentum under kommande sex månader, finns det en god chans att Bolagets TO1 är in the money, vilket kan ge ett kapitaltillskott om högst 11 MSEK under Q2-22. Detta skulle möjliggöra för JS Security att sondera marknaden efter ytterligare förvärv att komplettera Bolagets verksamhet med, i enlighet med dess uttalade strategi. Att dessutom styrelsen består av personer med tidigare erfarenheter av just detta, ökar sannolikheten för kompletterande förvärvsdriven tillväxt.