JS Security Q1-22


Försäljningen börjar visa effekt

Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Under Q1-22 har JS Security upplevt ett ökat intresse för Bolagets produkter, vilket har resulterat i tre kommersiella avtal, samt ett ökat antal testkunder som använder JS Securitys system i skarp miljö. Givet Bolagets senaste förvärv, estimerad kundtillväxt, och applicerade prisnivåer, estimeras försäljningstillväxten ta fart från H2-22, för att tills år 2023 uppgå till ca 17,5 MSEK. Baserat på en målmultipel om P/S 2,3x på 2023 års försäljning, och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls i ett Base scenario ett fundamentalt nuvärde per aktie om 4,9 kr.

  • Första kvartalet bjöd på stigande försäljning

Under Q1-22 uppgick JS Securitys nettoomsättning till ca 1,1 MSEK (0,0), vilket främst är hänförligt till att Bolaget har tillträtt förvärvet av Stonebeach under kvartalet. Stonebeach har under perioden utvecklats väl med hög debiteringsgrad, bland annat lanserade kunden Scania en ny molntjänst under Q1-22, där Stonebeach ansvarar för underhåll, support och vidareutveckling. Vidare erhöll JS Security, genom dotterbolaget, en order om ca 150 tSEK från en stor aktör på bolånemarknaden, avseende support och underhåll av system kopplat till informations- samt dokumenthantering, vilket bäddar för fortsatt tillväxt under kommande kvartal.

  • Låg kassa medför ökad risk

Vid utgången av Q1-22 uppgick Bolagets kassa till ca 26 tSEK, vilket kan jämföras med ca 62 tSEK vid utgången av december (Q4-21). Under det första kvartalet år 2022 uppgick därmed Bolagets kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -12 tSEK/månad, vilket i sig är en låg kapitalförbrukning och förväntas bero på att Bolaget upptagit ett innovationskopplat lån om 1 MSEK, vilket har föranlett den låga nettoförändringen i likvida medel.

  • Justerat värderingsintervall

Med tanke på att Bolagets värdering baseras på bl.a. framtida kassaflöden, risk och tillväxt, bör JS Security värderas lägre till följd av att Bolagets finansiella risk är högre, allt annat lika, då JS Security i dagsläget har begränsat kapital, i ett utmanande klimat för extern kapitalanskaffning. På kort sikt räknar vi med att kassaflöden från Stonebeach kommer att kunna finansiera koncernen, dock förväntar vi oss att JS Security kommer att behöva externt kapital från aktiemarknaden för att finansiera Bolagets expansionsplaner, vilket kan komma att ske till mindre fördelaktiga villkor för nuvarande aktieägare till följd av rådande marknadsklimat. Detta, i kombination med den rådande riskpremien i marknaden, motiverar ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga av våra scenarion Base, Bull och Bear.