JS Security Q2-22


Lagt grunden för accelererad tillväxt

Med Q2-rapporten presenterad ser vi tydliga tecken på att JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) lägger pusselbitarna på plats för att öka försäljningen, dels genom ett partneravtal med Gartner Group, med syfte att utöka försäljningskanalerna, dels genom en påfylld kassa via genomförd företrädesemission, vilket möjliggör exekvering på expansionsplaner. Givet Bolagets senaste förvärv, estimerad kundtillväxt, applicerade prisnivåer, samt ny Go-to-market-strategi, estimeras försäljningstillväxten ta fart från år 2023, för att då uppgå till ca 10,3 MSEK. Baserat på en målmultipel om P/S 2,3x på 2023 års försäljning, och en diskonteringsränta om 12 %, erhålls i ett Base scenario ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,6 kr (4,9).

  • Andra kvartalet bjöd på stigande försäljning

Under Q2-22 uppgick JS Securitys nettoomsättning till ca 1,1 MSEK (0,2), vilket främst är hänförligt till det helägda dotterbolaget Stonebeach, vilka har utvecklats positivt under kvartalet genom flertalet dialoger både med existerande och nya kunder. Vi ser även tydliga synergieffekter mellan bolagen, då koncernen  i dagsläget arbetar med att ta fram en gemensam säljstruktur vilken ämnar hjälpa JS Security med att skriva skarpa avtal för de två kommersiella tjänsterna som Bolaget levererar, Apex Storage och Anolyx. Analyst Group ser positivt på detta då Stonebeachs kundbas kan användas även för att nå ut med JS Securitys tjänster genom korsförsäljning.

  • Ingår partneravtal för att accelerera försäljning

JS Security har under Q2-22 ingått ett partneravtal med Gartner Group med syftet att accelerera marknadsstrategier inom försäljning. Samarbetet innebär att JS Security kommer få en indirekt försäljningskanal till företag som har behov av Bolagets produkter genom att Gartner kopplar samman dessa, vilka är Gartners kunder, med JS Security. Detta ser Analyst Group som en god strategi för att initiera sina produkter på marknaden och för att börja skriva skarpa avtal med kunder som ska generera kassaflöden framgent.

  • Vi justerar våra prognoser

Trots att JS Security levererade en procentuellt sett hög tillväxt under Q2-22, var nettoomsättningen något lägre än våra estimat, vilket anses vara till följd av en större trögrörlighet på marknaden än estimerat, varför vi har valt att justera våra prognoser för åren 2022-2024. Samtidigt ser Analyst Group en tydlig trend i att säker datalagring blir allt mer viktigt för företag, något som JS Security nu har lagt grunden för att kapitalisera på. Detta innebär att JS Securitys kundbas estimeras växa stabilt framgent, och på så sätt bidra med återkommande kassaflöden. Givet en lägre prognostiserad nettoomsättning, samt att antalet aktier har ökat i samband med genomförd företrädesemission, presenterar vi därför ett uppdaterat värderingsintervall i samband med denna analysuppdatering.