Josab Q4-19


Corona påverkar även Josab

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten, varav ungefär 160 miljoner människor tvingas hämta orent dricksvatten från osäkra källor. Josab verkar på flera marknader, bl.a. på den indiska och kinesiska marknaden där ett licensavtal håller på att implementeras i kombination med etableringen av ett JV-bolag där Josab äger 49 %. I ett Base scenario estimeras Josab till år 2023 nå en omsättning om ca 90 MSEK. Med en multipelvärdering, given kapitalstruktur och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett nuvärde idag om 5,8 kr (7,0) per aktie i ett Base scenario.

  • Q4-19 blev belastat av engångskostnader

För Q4-19 redovisade Josab en nettoomsättning om 0,5 MSEK (0,5), där rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,3 MSEK (-6,0). Under kvartalet har resultatet i koncernen belastats av en nedskrivning av projekt om 6,2 MSEK, vilket är av engångskaraktär och även kassaflödesneutralt. Justerat för denna post var resultatet under Q4-19 i linje med Q4-18. Josab har flera parallella aktiviteter som pågår i bl.a. Kina, Indien och Ungern och det är viktigt att Bolaget kan förädla dessa aktiviteter till faktisk försäljning så att tillväxten successivt kan öka under 2020 och framåt.

  • Processerna i Kina har försenats

Konverteringen av Josabs dotterbolag i Kina till ett JV är försenat men pågår fortsatt. Alla handlingar för konverteringen har lämnats in till myndigheterna, men på grund av ”dubbel otur” i form av dels det kinesiska nyåret, dels utbrottet av coronaviruset, har processen kring konverteringen dragit ut på tiden då myndigheterna förlängt ledigheter samt vid öppnandet hade en lägre bemanning än normalt, av säkerhetsskäl.

  • Ökad oro gör att vi sänker värderingintervallet

Många svenska småbolag har länge försökt ta sig an den kinesiska marknaden, en uppgift som är minst sagt utmanande. Josab har tagit stora kliv under 2019, där bedriften kring den etablering som just nu pågår avseende den kinesiska marknaden är imponerande. 2020 har dock börjat tufft, där ett närmast Black Swan-liknande fenomen i form av coronaviruset har skakat världens företag och börser, och är något som inte heller lämnar Josab opåverkat. Till följd av en ökad oro kring den kinesiska marknaden, vilken är en viktig hörnsten i värderingen av Josab, väljer vi att i samband med den här analysuppdatering tillämpa en mer konservativ ansats och sänker därför vårt tidigare värderingsintervall. Vi ser fortsatt positivt på Josab och anser att det borde finnas mer att hämta från dagens nivåer, där vi i ett uppdaterat Base scenario härleder ett nuvärde per aktie om 5,8 kr (7,0).

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.