Josab Q3-19


Har tagit klivet in i Kina

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten, varav ungefär 160 miljoner människor tvingas hämta orent dricksvatten från osäkra källor. Josab verkar på flera marknader, bl.a. på den indiska och kinesiska marknaden där ett licensavtal håller på att implementeras i kombination med etableringen av ett JV-bolag där Josab äger 49 %. I ett Base scenario estimeras Josab till år 2023 nå en omsättning om ca 90 MSEK. Med en multipelvärdering, given kapitalstruktur och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett nuvärde idag om 7 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Har lyckats etablera sig i Kina

Under början av november stod det klart att de strukturella delarna för JV-avtalet i Kina var på plats, där ledning kommunicerat att de ser större fördelar med det gemensamma bolaget istället för enbart ett rent licensavtal vilket var tanken från början. Ett licensavtal ska dock också implementeras, där JV-bolaget med ensamrätt i Kina ska tillverka, marknadsföra och sälja Josabs teknologi för vattenrening baserad på användandet av Aqualite. För att reglera detta har Josab och JV-bolaget ingått ett licensavtal som då reglerar rätten för JV-bolaget att köpa Aqualite av Josab. Josabs ägarandel om 49 % av JV-bolaget, samt tillförande av Aqualite enligt licensavtalet, ses som en stark värdedrivare under kommande kvartal och år.

  • Stort behov av Josabs teknik

Den globala efterfrågan på vatten estimeras öka med 50 % till 2050, vilket minst sagt resulterar i samhällsekonomiska utmaningar. Josab är idag primärt verksamma på den indiska och kinesiska marknaden. I Indien saknar 53 % indragna vattenledningar till sina hem och då vatten är en absolut nödvändighet väntas den ekonomiska tillväxten i Indien leda till en ökad efterfrågan på rent och hälsosamt vatten. Kina är idag världens största stat med en befolkning på knappt 1,4 miljarder invånare, där landet utgör ca 19,5 % av världens befolkning men innehar samtidigt endast 7 % av världens färskvattenreserver. Två tredjedelar av Kinas 660 städer uppskattas att lida av vattenbrist. På dessa marknader, tillsammans med flertalet andra, finns minst sagt ett stort behov av Josabs teknik vilket således kan driva försäljningstillväxten framgent.

  • Politiska risker och trögrörliga strukturer

Etablering på den indiska marknaden bedöms som utmanande då processer med lokala myndigheter kan vara utdragna, och de indiska konsumenterna bedöms som konservativa. För att kunna sluta fler avtal gällande vattenkiosker är det därför viktigt att Bolaget når Proof of Concept i Hyderabad och Nagpur. Arbetet i Kina fortlöper än sålänge enligt plan, där frågan blir hur snabbt den förväntade försäljningstillväxten kan komma igång.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.