Josab Q2-20


Flera järn i elden

Affärsverksamheten i Josabs JV-bolag i Kina håller på att startas upp där strategiska frågor just nu avhandlas mellan parterna. Parallellt med detta har Josab i Ungern ingått flera intressanta pågående projekt, bl.a. i Hyderódog och Szentes, vilka skulle kunna resultera i ytterligare affärsuppdrag i Ungern under kommande kvartal. I slutet av juli signerade dessutom Josab ett Term Sheet avseende förvärv av det Hong Kong-baserade bolaget Clear Industry. Med många järn i elden kan det konstateras att det finns en hel del intressanta händelser att hålla utkik efter i närtid. Utifrån rådande läge ser vi ett motiverat värde per aktie mellan 1,4 – 7,0 kr, med 3,6 kr (3,8) i ett Base scenario.

  • Tredje kvartalet snart avklarat

Omsättningen under Q2-20 var som väntat låg och uppgick till 0,3 MESK (0,6), där intäkterna precis som föregående kvartal i år främst var hänförliga till materialförsäljningen i Ungern. Sett till Josabs kostnadsbas uppgick koncernens totala rörelsekostnader till -2,8 MSEK (-5,0), en minskning med 44 % vilket främst berott på lägre konsult- och personalkostnader. I delårsrapporten skriver Josab bl.a. att ”[…] Organisationen kommer under den närmaste tiden att inriktas mer mot försäljning vilket även kan komma att innebära förändringar i organisation”. Vi befinner oss nu i slutet av Q3-20, varpå det återstår ca tre månader av året som kan komma att bli intressanta för Josab.

  • Hyderódog i Ungern fortsatt intressant

I Ungern pågår förberedelserna för installationen av ny reningsteknologi i Hyderódog, och under augusti har Josab fått tillträde till anläggningen för utbyte av tekniken, vilket från det datumet beräknades vara klart inom några veckor. Anläggningen kommer med motpartens godkännande användas för marknadsföring gentemot andra anläggningar som har motsvarande eller snarlika problem, d.v.s. stort användande av kemikalier, vilket därmed skulle kunna resultera i fler uppdrag inom detta område och således öka omsättningen för Josab.

  • Szentes-ordern kan leda till merförsäljning

En ytterligare tänkbar värdedrivare som kan växa fram i närtid är från den Aqualite-ordern som erhållits från en reningsanläggning i Szentes. Josab skriver att de har identifierat ett 60-tal vattenreningsanläggningar i Ungern, de flesta byggda med EU-bidrag likt den i Szentes. Målsättningen är att konkurrera med nuvarande zeolitmaterial i form av Turbidex, och ta en stor del av detta segment för materialförsäljning med Josabs Aqualite, där Josab bedömer att den totala mängden adresserbart material i dessa anläggningar uppgår till ca 5 000 ton. Om en prissättning per ton Aqualite om 2 000 EUR skulle antas, så skulle det motsvara ca 100 MSEK i potentiell omsättning för Josab.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.