Josab Q1-21


Ökad efterfrågan på hållbara lösningar

Kraven kring ekologiska och hållbara produkter inom miljöområden, inte minst inom vattenrening, ökar runt om i världen. Effekterna från Covid-19 kommer dessutom troligen att snabba på regleringar och satsningar inom flera miljöområden, vilket kan gynna en aktör som Josab. Bolagets möjligheter inom både Kina och Indien kvarstår, samtidigt som det fortfarande finns intressanta möjligheter på både den ungerska och afrikanska marknaden. Likväl är den rådande pandemin fortsatt en oroande faktor, varför vi antar en något försiktigare ansats i våra prognoser, vilket även påverkar värderingsintervallet. Utifrån rådande läge ser vi ett motiverat värde per aktie mellan 0,7 – 3,3 kr, med 2,3 kr i ett Base scenario.

  • Visar hög kostnadskontroll

För Q1-21 hade vi estimerat en omsättning omkring 0,5 till 1 MSEK, vilket kan jämföras med det faktiska utfallet om 0,3 MSEK (0,4). Försäljningen var därmed i underkant av våra estimat, samtidigt som det i termer av absoluta tal inte rör sig om några större belopp. Däremot, sett till rörelsens kostnader, blev vi positivt överraskade. Under Q1-21 uppgick Josabs totala rörelsekostnader till -2,7 MSEK (-4,4), motsvarande en minskning om 39 %. Om vi dessutom jämför med föregående kvartal (Q4-20), där rörelsekostnaderna uppgick till -5,2 MSEK, motsvarar det en minskning om 48 %. Med tanke på det läget som Josab befinner sig i idag, med låg försäljning, är det av stor vikt att bolaget kan utvecklas med en god kostnadskontroll, vilket det med dagens rapport står klart att Josab lyckats med under årets första kvartal.

  • Flera kommande triggers

Likt vi tidigare har kommunicerat, vilket även är i linje med vad som framgår i Q1-rapporten, ser vi att värdedrivare och triggers under 2021 finns i form av ökad försäljning inom primärt marknaderna Ungern, Kina och Indien. Josab bearbetar även den afrikanska marknaden, där möjligheterna är intressanta, men på grund av bl.a. administrativa utmaningar väljer vi att från våra sida se detta mer som en möjlig extra krydda på sikt. Parallellt med de försäljningsmässiga aktiviteterna tittar Josab fortsatt vidare på möjligheten att förvärva Clear Industry Ltd, i Kina, verksamma främst inom området för kitchen waste (matavfall). Efter en genomförd legal och finansiell DD-process har en utvärdering skett och Josab är idag i slutskedet av hela denna process. Affären är stor för Josab med många parametrar att hantera, och inom kort ska en uppdatering komma gällande detta projekt.

  • Justerat värderingsintervall

I samband med Q1-rapporten har vi gjort vissa nedjusteringar i våra estimat för åren 2021-2023, där vi dock fortsatt räknar med en god utveckling inom Josabs adresserbara marknader. Med hänsyn till förändrade prognoser får detta även en effekt på värderingen, där vårt aktuella värderingsintervall framgår i denna analys.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.