Jetpak


Stark position inom växande segment ger goda tillväxtutsikter

Jetpak är verksamma i en nischad marknad som präglas av en högre lönsamhet än den generella logistikmarknaden. Bolagets marknad förväntas att växa med en tillväxttakt om 5 % inom Norden samt 4 % inom Europa under nästa år. Under slutet av 2018 kommunicerade Jetpak investeringar riktade mot att öka andelen av Bolagets försäljning av Ad-hoc, vilket är den mer lönsamma delen av sitt tjänsteerbjudande. Med bakgrund av att Bolaget har en ledande position inom sin marknad förväntas Jetpak att kunna växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 4,3 %, samt öka sina marginaler. Givet dessa antaganden samt en värderingsmultipel om EV/EBIT x7,5 motiveras i ett Base scenario ett pris per aktie om 74,8 kr.

  • Jetpak förväntas kunna fortsätta kapitalisera på marknadens tillväxt

Jetpaks underliggande marknad väntas växa med 5 % under nästa år inom Norden, samtidigt som den europeiska marknaden förväntas växa med 4 % under samma period. Jetpaks underliggande marknad, till skillnad från den generella logistikmarknaden, präglas inte av lika stora konkurrenter, varför Bolaget förväntas kunna kapitalisera på den underliggande marknadstillväxten genom sin starka position inom segmentet för samma dag-leveranser.

  • Fortsatta expansionsmöjligheter genom förvärv

I december 2018 förvärvade Bolaget deras nuvarande belgiska verksamhet, vilket visat sig vara ett lönsamt förvärv och utökade Jetpaks distributionsnätverk inom Europa. Under slutet av 2019 förvärvade Jetpak även det danska expresslogistik-företaget 3D Logistik A/S, vilket förväntas bidra med en omsättning om 140 MSEK under räkenskapsåret 2020. Givet Bolagets historik av förvärv samt en uttalad förvärvsstrategi om att etablera sig på marknader inom Europa förväntas Jetpak kunna växa genom ytterligare förvärv inom Europa.

  • Bättre tjänstemix förbättrar marginaler

Under det senaste året har Jetpak fokuserat på att utöka försäljningen inom Ad-hoc, vilket är Jetpaks mer lönsamma tjänstesegment. Fokuseringen består av ökade investeringar i kampanjer som riktar sig mot sällanköpskunder samt nya kunders behov inom vård-, tillverknings-, och fordonsindustrin. Den utökade försäljningen inom Ad-hoc förväntas därför expandera Jetpaks marginaler framgent.

  • Base scenario motiverar en aktiekurs om 74,8 kr

EV/EBIT för Bolaget har under LTM uppgått till x8,9, vilket kan jämföras med en sammanställd peer-grupps snittvärdering om x10,1 EV/EBIT. I relation till Bolagets peers har Jetpak högre marginaler, vilket är ett resultat av att Jetpak agerar på en mer lönsam marknad. Givet en målvärderingsmultipel med EV/EBIT om x7,5, motiveras en aktiekurs om 74,8 kr.

5

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.