Irisity


Mjukvaran som vänder upp och ned på säkerhetsbranschen

Irisity står inför en kraftig expansion och har nu inlett en kommersiell utrullning med några av världens största säkerhetsföretag avseende Bolagets egenutvecklade videoanalysmjukvara IRIS. Med hjälp av AI kan mjukvaran detektera mänskligt beteende och minska rörelsekostnaderna för säkerhetsbolag med i genomsnitt 50 %. Baserat på redan befintliga samarbetsavtal med välrenommerade säkerhetsbolag och skalbarheten i affärsmodellen prognostiseras en omsättning om 205,0 MSEK och en rörelsemarginal om 21,1 % år 2022. Givet en multipel om EV/EBIT 16,2 härledd från jämförbara bolag ges ett nuvärde per aktie om 31,1 kr i ett Base scenario.

  • Enorm marknad i stark tillväxt

Den globala marknaden för videoövervakning förväntas uppgå till 45,5 mdUSD år 2020 för att sedan växa med en årlig tillväxttakt om 10,4 % per år fram till år 2025. Tillväxten drivs av implementeringen av AI och maskininlärning i dagens övervakningskameror. Givet nuvarande förutsättningar bedömer Analyst Group att Irisity adresserar en marknad om totalt ca 13 miljoner kameror, vilket med dagens prissättning skulle ge en total adresserbar marknad om ca 15,6 mdSEK.

  • Irisitys nuvarande kunder estimeras operera mellan 1,7 till 2,8 miljoner kameror

Irisity samarbetar med 36 säkerhetsbolag globalt där hittills sju stycken samarbeten har mynnat ut i att påbörja en kommersiell utrullning av Bolagets mjukvara IRIS. Dessa sju säkerhetsbolag estimeras av Analyst Group operera mellan 1,7 till 2,8 miljoner IP-kameror. Vid en smidig utrullning till dessa kameror skulle det innebära att stora värden i form av skalbara SaaS-intäkter realiseras, vilket estimeras medföra att Bolaget når lönsamhet år 2022 med ett rörelseresultat om
43,3 MSEK.

  • Vassa algoritmer i en hårdvaru-oberoende och molnbaserad mjukvara skapar vallgravar

Till skillnad från konkurrenter har Bolaget en mjukvara som är helt hårdvaru-oberoende och 100 % molnbaserad. Analyst Group anser inte att just detta är en konkurrensfördel på lång sikt, men genom att vara kompatibel med all hårdvara och vara helt molnbaserad ger det upphov till en smidigare implementering. Genom att vara före konkurrenterna och få tillgång till data från tusentals kameror i verkliga miljöer kan Irisity fortsätta utveckla sin mjukvara och bevara försprånget och vallgraven mot konkurrerande företag.

  • Vänder upp och ned på säkerhetsbranschen

Då införandet av en smart videoanalysmjukvara leder till ett stort rationaliseringsarbete och uppsägningar är det inte orimligt att säkerhetsbolagen stöter på motstånd från arbetstagarorganisationer. Detta skulle missgynna Irisity och försena utrullningen av IRIS.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.