Invisio Communications


I dagsläget pågår ca 50 moderniseringsprogram bland världens militärer. Med en unik produkt, vars försäljning tyder på att den är uppskattad av de ledande militära styrkorna i västvärlden, har Invisio potential att kapitalisera på dessa upphandlingar. Bolaget väntas kunna öka försäljning och förbättra marginaler genom en breddad produktportfölj. Genom en DCF-värdering indikeras en uppsida om 9 %.


Invisio Communications Aktiebolag (”Invisio” eller ”Bolaget”) är en producent och leverantör av kommunikationsprodukter för extrema miljöer. Bolagets nyckelkunder är  framförallt militär och bolaget har idag goda relationer med b.la. amerikanska och brittiska styrkor.

Hög teknikhöjd och starka kundrelationer skapar inträdesbarriärer. Invisios flagskeppsprodukt är hörlurar, men produktportföljen består av flertalet kompletterande kommunikationsprodukter. Hörlurarna besitter hög teknikhöjd då de skyddar soldater från skadliga ljud genom att dämpa höga frekvenser samtidigt som hörlurarna kan förstärka låga frekvenser, hörlurarna kan även användas för radiokommunikation. Bolaget har patent på viktiga delar i produkten, vilket gör att produkten blir svår att replikera,  och i kombination med den höga teknikhöjden leder detta till höga inträdesbarriärer. Bolaget har även goda relationer och kontrakt med de ledande militärmakterna i västvärlden bl.a. USA och England. De goda relationerna understyrks av det faktum att Invisio historiskt sett erhållit återkommande ordrar från framförallt USA och andra NATO-länder. Bolagets lösning fick 97,45 % av 100 % möjliga i ett test av British THPS (Tactical Hearing Protection Systems) program,1 vilket visar på hög kundnöjdhet. Goda relationer och kontrakten i kombination med Invisios produkters höga teknikhöjd befäster Bolagets marknadsposition genom att skapa inträdesbarriärer.

Ökad säljstyrka väntas ge Bolaget en stärkt marknadsposition. Invisio har sedan 2016 satsat på att stärka säljpersonalen. Detta har påverkat Bolagets marginaler negativt och 2017 sjönk rörelsemarginalen från 27 % till 21 %. Bolaget har öppnat lokala kontor i länder där nyckelkunder finns, vilket väntas stärka kundrelationerna ytterligare. Enligt Bolaget pågick ett 50-tal militära moderniseringsprogram 2015 i omkring 40 länder.2 Bolagets satsningar på ett stärkt säljteam förväntas göra att Invisio kan vinna en omfattande del av dessa. Detta i kombination med fortsatt god orderingång från redan existerande kunder, samt försäljning av Bolagets nya produkt, estimeras en omsättningstillväxt CAGR om 18 %  mellan 2018E och 2020E.

Potentiell uppköpskandidat av GN Store Nord. Januari 2018 annonserade GN att de ger sig in i samma bransch som Invisio. Invisio har som tidigare nämnts en stark marknadsposition med både patent och långtidskontrakt med b.la. UK Ministry of Defense. Med hänsyn till GN:s kassa, skuldsättning och fria kassaflöden, anses det möjligt att GN skulle vara intresserade av att förvärva Invisio. Detta för att komma åt de värdefulla kontrakten, de goda relationerna, patenten och den stora teknikkunskap som Bolaget besitter.

Osäker intjäning till följd av statliga kunder. Då Invisio är exponerade mot statliga kunder medför detta långa ledtider för upphandlingar. Bolaget är även beroende av stora orderingångar, då en majoritet av omsättningen kommer från 8-12 stora ordrar per år. Detta kan leda till en fluktuerande försäljning som skapar osäkerhet om när och hur omsättningstillväxten kan uppstå. Vidare skapar beroendet av stora ordrar ytterligare osäkerhet vid en potentiell förlust av en nyckelkund framgent. Dock besitter statliga kunder hög betalningsförmåga, vilket sänker risken för eventuella kreditförluster.

Bolaget estimeras växa med en CAGR om 18 % fram till 2020E. Mellan 2017A och 2020E estimeras bolaget växa med en CAGR om 18 %. Tillväxten drivs av stärkt säljpersonal och ökad geografisk närvaro. 2019E och 2020E estimeras tillväxten uppgå till 21 % vilket är en följd av tilltagande försäljning av Invisio nya produkt INVISIO Intercom. Under samma period förväntas EBIT-marginalen att öka från 21 % till 27 %. Marginalförbättringen kan härledas till minskade försäljningskostnader. Detta till följd av de nya lokala säljenheterna som väntas minska de betydande provisionskostnader på de större ordrarna. Vidare estimeras INVISIO Intercom vara mer lönsam än Invisios övriga produkter. Detta förväntas bidra till marginalförbättringarna genom att bruttomarginal ökar från 55 % till 60 % .

Efter estimatperioden förväntas Bolagets kontinuerliga satsningar på R&D vara den största drivaren av Bolagets framtida tillväxt.

DCF-värdering implicerar en kurs om 70,3 SEK, en uppsida om 9 %. Med en kapitalstuktur som saknar räntebärande skulder räknas WACC utifrån Cost of Equity. Den WACC som erhålls är 9,36 %. Med denna WACC, nämnda drivare och en Terminal Growth Rate om 2,5 % ges i ett Base scenario ett implicerat aktiepris om 70,3 SEK, motsvarande en uppsida om 9 %.