Intellego Technologies Q4-21


Står inför en spännande tillväxtperiod

Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) har fortsatt visat att det finns en hög efterfrågan för Bolagets UVC- och konsumentprodukter. Rapporten för det fjärde kvartalet år 2021 presenterade en försäljningstillväxt om 20 %, samtidigt som Bolaget har radat upp flera avsiktsförklaringar efter utgången av kvartalet, vilket bäddar för fortsatt tillväxt. Med hänsyn till detta, estimerar Analyst Group att Intellego kan fortsätta skala upp sin försäljning, för att till år 2023 nå intäkter om 62 MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel om P/S 6,8x och diskonteringsränta om 12 % ger det ett nuvärde om 17,3 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Levererar fortsatt tillväxt

Intellego har haft ett intensivt fjärde kvartal med flera nya avsiktsförklaringar, vilket är ett kvitto på att efterfrågan på Bolagets teknik ökar. Under perioden levererade Intellego en nettoomsättning om 2,3 MSEK (1,9), vilket är ca 20 % högre än vad Bolaget uppvisade under motsvarande kvartal föregående år. Med hänsyn till fortsatt försäljningstillväxt och en stabil bruttomarginal, samtidigt som Bolagets rörelsekostnader fortsätter att utvecklas på stabila nivåer, anser vi att detta pekar på att Intellego är på rätt väg mot svarta siffror och därmed ett positivt operativt kassaflöde under 2022.

  • Flera triggers under kommande kvartal

Under det fjärde kvartalet har Intellego signerat tre avsiktsförklaringar inom såväl befintliga som nya applikationsområden, och om ett eller flera av dessa avsiktsförklaringar utvecklas till leveransavtal kan det innebära avsevärt högre intäkter för Bolaget. Därför, anser Analyst Group att det finns flera potentiella triggers under kommande kvartal, bl.a. är teknikutvärderingen med amerikanska Ushio av såväl marknad som teknologi klar, där bolagen nu har utökat samarbetet för att expandera den globala kommersialisering av Dose222-indikatorn. Vidare har Intellego erhållit en villkorad order från HAI Solutions, om USD 60 000, efter en lyckad utvärdering av Intellegos teknik. Parterna förhandlar nu om ett mångårigt samarbetsavtal, vilket förväntas utgöra en stark värdedrivare under 2022.

  • Förvärv är troligen att vänta

Enligt vår tidigare analys räknade vi med att Intellego skulle accelerera tillväxten genom förvärv under år 2022, vilket bolaget nämner i Q4-rapporten som en möjlighet framgent. Med hänsyn till detta, och att Bolaget fortsätter att leverera hög organisk tillväxt samt har en god finansiell position, ser vi det som troligt att förvärv kan vara att vänta under kommande kvartal.

  • Värderingsintervallet kvarstår

Analyst Group anser att Intellego utvecklas i god takt med hög tillväxt och god kostnadskontroll, varför vi i denna analys valt att behålla tidigare värderingsintervall i samtliga av våra tre scenarion.