Intellego Technologies Q3-22


Ett rekordår ligger i korten

Med nio månader rapporterade har Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) levererat en nettoomsättning om ca 31 MSEK, varför vi redan nu, trots ett kvartal kvar, kan konstatera att ett rekordår ligger i korten. Detta, i kombination med att expansionsarbetet fortlöper enligt plan, där Bolagets LOI-projekt nu börjar realiseras, medför att vi ser goda möjligheter för Intellego att fortsätta öka försäljningen, tillika lönsamheten, under kommande år. Givet Analyst Groups prognoser estimeras en nettoomsättning om 100 MSEK år 2023, vilket med en forward-multipel om EV/S 6,0x samt justerat för Bolagets nettokassa, motsvarar ett potentiellt börsvärde om 609 MSEK idag i ett Base scenario, vilket inkluderar värderingen av Daro Group.

  • Intäktssynergier bär frukt

Under Q3-22 levererade Intellego en nettoomsättning om 21,9 MSEK (3,5), vilket motsvarar en tillväxt om 532 % Y-Y, dock inräknat förvärvet av Daro Group. Under Q3-22 har Intellego redan börjat realisera intäktssynergier genom förvärvet i termer av korsförsäljning av bolagens produkter, vilket har varit en bidragande faktor till den ökade omsättningen. Analyst Group estimerar att Intellego och Daro tillsammans kommer att fortsätta öka försäljningen under det fjärde kvartalet, vilket förväntas medföra att det konsoliderade Bolaget når en helårsomsättning för 2022 om ca 52 MSEK, varav Intellego förväntas generera en organisk tillväxt om ca 40 %.

  • Förbättrad lönsamhet

Under det tredje kvartalet år 2022 uppgick Intellegos rörelsekostnader exklusive avskrivningar, uppgick till ca -9,9 MSEK (-7,2) under Q3-22, vilket motsvarar en ökning om ca 37 % Q-Q. Att Intellegos konsoliderade siffror under kvartalet innebär en omsättningsökning om 149 % Q-Q, samtidigt som rörelsekostnaderna endast ökar med 37 %, anser Analyst Group vara ett resultat av att Daro uppvisar en stark lönsamhet på rörelsenivå, samtidigt som Intellego har fortsatt att utvecklas med en god kostnadskontroll. Givet Intellegos positiva lönsamhetstrend de senaste kvartalen, samt om Bolaget lyckas leverera en hög omsättning även under Q4-22, estimerar Analyst Group att Intellego kommer generera ett positivt kassaflöde under Q4-22.

  • Vi uppdaterar vårt värderingsintervall

Med Q3-rapporten presenterad anser vi att Intellego har, sett till den organiska utvecklingen, levererat i linje med våra prognoser. Med tanke på att Intellego har konsoliderat förvärvet av Daro i koncernen under det tredje kvartalet har vi därmed uppdaterat våra prognoser. Vidare har vi uppdaterat vårt värderingsintervall, vilket vi i denna analysuppdatering kommunicerar som börsvärde i stället för pris per aktie, eftersom det fortfarande är oklart hur finansieringsstrukturen avseende förvärvet kommer att se ut.