Intellego Technologies Q2-22


Tillbaka på tillväxtspåret

Ett framgångsrikt expansionsarbete i kombination med att Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) har levererat på den starka orderboken, resulterade i en substantiell tillväxt under andra kvartalet år 2022. Samtidigt fortsätter Intellegos utvecklingsprojekt att röra sig i rätt riktning mot kommersialisering, där vi estimerar att Bolaget materialiserar något av LOI-projekten under år 2022, vilket förväntas innebära ökad försäljning samt diversifierade intäktsströmmar. Givet Analyst Groups prognoser, estimeras en nettoomsättning om 62 MSEK år 2023, vilket med en tillämpad P/S-multipel om 7,3x, samt en diskonteringsränta om 12 %, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 19,3 kr i ett Base scenario.

  • Stark tillväxt och stabil kostnadsutveckling

Under Q2-22 levererade Intellego en nettoomsättning om 8,8 MSEK (2,2), vilket motsvarar en tillväxt om 305 % Y-Y. Detta, trots att Intellego upplevt svårigheter att leverera vissa orders till följd av lock-downs i Kina under H1-22, vilket förväntas ha påverkat omsättningsutvecklingen negativt. Vidare anser vi att Intellego har utvecklas med en god kostnadskontroll under Q2-22, vilket resulterade i att rörelseförlusten (EBITDA) minskade med ca 13 % Y-Y, och uppgick till 0,9 MSEK, justerat för  engångsposter i form av M&A-kostnader.

  • Förvärv estimeras stärka expansionsarbetet

Under augusti år 2022 meddelade Intellego att Bolaget ingått avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Daro Group, ett bolag med huvudsaklig verksamhet inom ljus- och UV-desinfektion i Storbritannien. Förutom att vi ser positivt på att Intellego förvärvar ett europeiskt bolag, vilket anses vara en marknad med ett attraktivt företagsklimat, ser vi att bolagen kan skapa flertalet positiva synergieffekter tillsammans. Bland annat estimeras Intellego expandera distributionsnätverket på den europeiska marknaden, samtidigt som Daro Group kan dra nytta av Intellegos nätverk i framför allt Asien, vilket öppnar upp för en global expansion av Daros befintliga produktportfölj. Dessutom ger förvärvet även Intellego direkt marknadsaccess till vattendesinfektion, vilken är det största marknadssegmentet inom UVC-desinfektion.

  • Vi vidhåller vårt värderingsintervall

Med Q2-rapporten presenterad, vilken bjöd på en stark försäljning under god kostnadskontroll, väljer vi att upprepa vårt värderingsintervall i termer av börsvärde, däremot har värderingsintervallet i termer av pris per aktie justerats något, till följd av ett ökat antal aktier i samband med nyttjande av TO1. Värt att notera är att prognoserna är baserade på ett konservativt antagande, givet att Intellego bevisar att omsättningsökningen under Q2-22 är en ihållande trend och därmed fortsätter att accelerera tillväxten under kommande kvartal, där vi ser att även Daro Group visar på god utveckling, anser vi att det skulle motivera en upprevidering av våra prognoser och således vårt värderingsintervall.