Intellego Technologies Q1-22


LOI-projekten utvecklas enligt plan

Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) presenterade nyligen Bolagets Q1-rapport och vi anser att Intellegos utvecklingsprojekt rör sig i rätt riktning mot kommersialisering, vilket förväntas innebära ökad försäljning samt diversifierade intäktsströmmar. Mot bakgrund av att Intellego har materialiserat ett LOI till ett avtal, vilket innebär ”säkrare” framtida kassaflöden, bör Intellego värderas högre till följd av att risken i framtida kassaflöden nu är lägre, allt annat lika. Detta medför, att vi har valt att höja målmultipeln, motsvarande P/S 7,3x (6,8) på 2023 års prognos, vilket utifrån en nettoomsättning om ca 62 MSEK, samt tillämpad diskonteringsränta om 12 %, ger ett potentiellt nuvärde per aktie om 19,3 kr (17,3) i ett Base scenario.

  • Exekverar på förvärvsstrategin

Nyligen meddelade Intellego att Bolaget ingått ett LOI avseende att förvärva majoriteten av aktierna Feiyang, en av Kinas ledande aktörerna inom UVC-desinfektion. Analyst Group ser det som strategiskt riktigt att Intellego tillvaratar det rådande marknadsklimat med historiskt lägre värderingar genom att förvärva ett lönsamt bolag som omsätter 50 MSEK med en rörelsemarginal om 28 % på 2021 års rapporterade resultat. Det är svårt att idag härleda en exakt värdering för Feiyang med tanke på att alla detaljer kring affären inte ännu offentliggjorts, men baserat på Feiyangs senaste rapporterade siffror samt den maximala köpeskillingen om 100 MSEK, är vår uppfattning att köpet förväntas ske till en attraktiv prismultipel för Intellego, som även bör bidra positivt till Bolagets rörelseresultat.

  • Flera triggers under kommande kvartal

Under det första halvåret för år 2022 har Intellego signerat två nya avsiktsförklaringar, samt påbörjat förhandlingar och tester med flertalet redan ingångna LOI:er. Således anser Analyst Group att det finns flera potentiella triggers under kommande kvartal, bl.a. har Intellego tecknat ett exklusivt distributionsavtal med DuoMed Group för tre europeiska marknader, vilket garanterar intäkter om minst 1 MEUR under en tvåårsperiod. Vidare har Intellego tecknat avtal med ett globalt företag inom UV-härdningsmarknaden, där leveransavtal planeras att ingås under Q4-22, vilket förväntas utgöra en stark värde-drivare framgent.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Med Q1-rapporten presenterad, vilken bjöd på en blygsam försäljning men stark orderbok, har Intellego en bit kvar till vår helårsprognos för år 2022. Mot bakgrund av att Bolaget har upplevt leveransproblem under kvartalet så har vi valt att revidera ned våra försäljningsprognoser för innevarande år. Med det sagt fortsätter orderingången att öka, samtidigt som Analyst Group estimerar att Intellego inte kommer att tappa försäljning, utan endast skjuta fram leveranser, varför vi väljer att behålla våra prognoser för år 2023 och 2024.