SensoDetect Q4-17


SensoDetect – I startgroparna för marknadslansering

SensoDetect AB (”SensoDetect” eller Bolaget”) är ett medtech-bolag baserat i Lund med fokus på psykisk ohälsa. Bolagets bakomliggande grundidé togs fram av forskare i Lund, vilka fann att hjärnstammens reaktion på ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa.


  • Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdesbarriärer under 2018

Bolaget säljer BERA 3.0 genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Totalt förväntas Bolaget leverera 20 st. BERA 3.0 under 2018, vilket ger en prognostiserad omsättning om 4 MSEK och ett underlag att bygga vidare på under 2019.

  • Väl genomtänkt incitamentsstruktur – Tyskland är en nyckelmarknad för ytterligare försäljning

Att lyckas i Tyskland är en kvalitetsstämpel, till följd av dess höga inträdesbarriärer, vilket ofta genererar öppningar till fler marknader i Europa. För att nå kunder är SensoDetects strategi att arbeta nära intill väl utvalda distributörer. Ett incitamentsystem där distributörer erhåller ca 1 % från all PPU-försäljning är ett tänkbart scenario. Vidare kommer alla förbrukningsvaror förmedlas direkt från distributören, utan att SensoDetect är inblandad. Sammantaget har SensoDetect en väl genomtänkt incitamentsgrund, vilket ger distributörerna goda själ att aktivt sälja BERA 3.0.

  • Fair value” på prognostiserad försäljning 2018 ger en indikativ aktiekurs om 1,60 kr

I enlighet med SensoDetects kommunicerade mål om antal levererade BERA 3.0 under 2018, prognostiseras att 20 st. BERA 3.0 levererats vid utgången av 2018. Sammantaget estimeras SensoDetect prestera 4 MSEK i omsättning under perioden. I en P/S-jämförelse med relevanta alternativinvesteringar indikeras ett ”fair value” om 1,60 kr 2018.

  • Förväntad kapitalanskaffning kan möjliggöra ytterligare marknadsexpansion framgent

Då SensoDetects affärsmodell bygger på PPU, förblir intäkterna något laggade mot mängden levererade BERA 3.0. Således kan Bolaget komma att ta in ytterligare kapital, för att möjliggöra marknadsexpansion. Mot bakgrund av det guidade kapitalbehovet om 20 MSEK och dagens estimerade kassa om ca 3 MSEK, bedöms 13 MSEK vara ett rimligt emissionsbelopp.

5

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.