Humble Group Q2-21


Fortsätter exekvera på sin förvärvsstrategi

Humble har på kort tid transformerats från ett icke-lönsamt ingrediensteknologibolag till en snabbväxande och lönsam Food Tech-koncern som verkar inom framtidens FMCG-industri, primärt inom segmenten Better-For-You, Functional Foods och Eco & Sustainability Under år 2020 implementerade Humble en expansiv M&A-strategi, för att konsolidera autonoma och innovativa bolag i en annars fragmenterad Food Tech och FMCG-industri, till låga värderingar. Förvärven av The Humble Company och Naty breddar Humbles exportnätverk kraftigt och möjliggör ökad försäljningspotential såväl som skalfördelar i takt med ökade volymer och lägre Customer Acquistions Costs via b.la. korsförsäljning och optimerad marknadsföring. Humble har värderats utifrån 2021 års estimerade försäljning om 1 257 MSEK och med en tillämpad P/S-multipel om 6x, härleds ett värde per aktie om 37,3 kr i Base scenario.

  • Stark organiskt tillväxt under kvartalet

För det andra kvartalet 2021 växte Humble den organiska tillväxten med 17 %, vari nettoomsättningen uppgick till 508,7 MSEK på proformabasis1. Givet att Q2-21 jämförs med ett kvartal som präglades av hamstring av FMCG-produkter, bedömer Analyst Group att den organiska tillväxten som stark och således visar på att Humble har en produktportfölj som ligger rätt i tiden, där koncernen dessutom realiserat synergier effektivt, genom t.ex. korsförsäljning.

  • Fortsatt förvärvsintensivt

Humble fortsätter att exekvera på Bolagets aggressiva förvärvsstrategi och har under Q2-21 förvärvat ytterligare tio nya bolag, varvid koncernen nu består utav 20 dotterbolag. Totalt har Humble spenderat över 1,3 mdSEK under andra kvartalet 2021 på förvärv, som väntas bidra med ca 1,5 mdSEK till topline på årsbasis. Förvärven har gjort till låga multiplar och genom att finansiera köpen med en mix av nyemitterande aktier, skuldfinansiering och egen kassa, har utspädningen hållits nere. Efter förvärven har Humble kunnat stärka sin värdekedja inom Food Tech, breddat Eco & Sustainability-vertikalen samt förbättra Bolagets distributionskanaler.

  • Vi justerar vårt värderingsintervall

Analyst Group bedömer att Humble, genom de senaste förvärven, i hög grad utnyttjat värderingsgapen mellan onoterat och noterat, och lyckas förvärva bolag med lägre multiplar än Bolagets egna värdering. Att därtill möjliggöra låg utspädning, trots höga köpeskillingar, anser vi skapar aktieägarvärde och visar på Bolagets goda tillgång till kapital, dels från aktiemarknaden, dels från obligationsmarknaden. Med ett breddat distributionsnätverk, ökad produktionskapacitet och starka kassaflöden som förvärven medför, anser Analyst Group att Humble kan skala upp produktionen ytterligare och realisera synergier i en högre utsträckning kommande kvartal. Vi ser ett motiverat värde om 37,3 kr i ett Base scenario.

9

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.