Hoylu Q4-18


Antalet licensanvändare av Hoylu Suite estimeras öka 2019

Hoylu har på kort tid byggt upp organisationen och senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Med befintliga distributions- och partnersavtal, nuvarande orderbok och potentiella leads, kan Hoylu komma att öka försäljningen snabbt. Med fortsatt bibehållen kostnadskontroll kan därmed Bolaget närma sig lönsamhet. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 45 MSEK år 2019. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 6 kr på 2019 års prognos i ett Base scenario.


  • Godkänd avslutning på 2018 med stark bruttomarginal

Inför Q4-rapporten så var redan omsättning och rörelseresultatet kommunicerat, vad som dock inte var känt sedan tidigare var bl.a. bruttomarginalen. En viktig del i Hoylus långsiktiga affärsmodell är att öka antalet ansluta användare till Hoylu Suite och således öka andelen återkommande licensintäkter. Denna SaaS-modell innebär högre bruttomarginal relativt Hoylus försäljning av hårdvara (hårdvaruförsäljningen är dock en nödvändig del på kort sikt för att stärka Bolagets kassaflöden). Under Q4-18 uppgick bruttomarginalen till 70 % vilket var i linje med vår prognos och således något vi ser positivt på.

  • Fokus 2019 är att öka antalet slutanvändare av Hoylu Suite

I samband med Q4-rapporten 2018 berättar Hoylu att, efter att ha klarat av de strikta säkerhetskrav som många av deras största kunder ställer, nu skiftar fokus mot att under 2019 växa antalet slutanvändare till Hoylu Suite och utveckla Hoylus SaaS-modell. Det här har alltid varit den långsiktiga affärsmodellen och som med tanke på dess skalbarhet möjliggörs högre försäljningsnivåer och bättre marginaler.

  • Likviditeten är fortsatt en utmaning

Vi bedömer att Hoylu per sista februari 2019 har ca 4 MSEK i kassan (inklusive konvertibelemissionen om 5 MSEK under februari). Även fast utestående kundfordringar uppgår till ca 13 MSEK är nuvarande likviditet i Bolaget låg och ytterligare extern kapitalanskaffning framgent kan inte uteslutas.

  • Marknaden för Enterprise Collaboration fortsätter växa

Den globala marknaden för Enterprise Collaboration förväntas växa med 13,1 % per år till 2021, för att då uppgå till ett värde om 49,5 mdUSD. Marknaden för mjukvarusystem som används inom Enterprise Collaboration förväntas nå ett värde om 8,4 mdUSD år 2020. Hoylu gynnas av dessa marknadstrender. Idag har Hoylu flera starka referenskunder som exempelvis Proctor & Gamble, Holland America Line, Daimler samt tio av världens största byggföretag, t.ex. Skanska, Suffolk m.fl.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.