Hoylu Q1-19


Vinner den största ordern i bolagets historia

Hoylu har på kort tid byggt upp organisationen och senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Med befintliga distributions- och partnersavtal, nuvarande orderbok och potentiella leads, kan Hoylu komma att öka försäljningen snabbt. Med fortsatt bibehållen kostnadskontroll kan därmed Bolaget närma sig lönsamhet. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 40 MSEK år 2019. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 5,5 kr på 2019 års prognos i ett Base scenario.


  • Lägre försäljning än estimerat men bra kostnadskontroll

Under Q1-19 uppgick omsättningen till 6,5 MSEK (5,3), motsvarande en tillväxt om 21 % mot jämförbart kvartal 2018. Vår prognos om ca 8,6 MSEK var således i överkant. I rapporten framgår att aktivitetsnivån för första kvartalet har varit hög men att Hoylu inte kunde avsluta så många affärer som de hade planerat. Samtidigt bibehåller Hoylu sin disciplin avseende god kostnadskontroll där rörelsekostnaderna under Q1 uppgick till 10,7 MSEK, vilket kan jämföras med 10,3 MSEK under föregående kvartal (Q4-18). Hoylu har genomgående varit tydliga i sin kommunikation med att de inte kommer dra på sig en större kostnadskostym innan intäkterna är på en tillfredsställande nivå.

  • Erhåller rekordstor order om 25 MSEK över tre år

Holland American Line, som tidigare är kund till Hoylu, gjorde under maj 2019 en ny beställning av mjukvarulösningar, underhåll, tjänster och support motsvarande 25 MSEK över en treårsperiod. Ordern kommer att faktureras månadsvis över treårsperioden, vilket i genomsnitt motsvarar ca 8,3 MSEK per år, motsvarande 25 % av helårsomsättningen 2018. Ordervärdet är således betydande och att ordern dessutom består av mjukvara resulterar i en högre bruttomarginal.

  • Fokus 2019 är att öka antalet slutanvändare av Hoylu Suite

Hoylu har klarat av många av de strikta säkerhetskrav som flera av deras största kunder ställer, nu skiftar fokus mot att under 2019 växa antalet slutanvändare till Hoylu Suite och utveckla Hoylus SaaS-modell. Det här har alltid varit den långsiktiga affärsmodellen och som med tanke på dess skalbarhet möjliggörs högre försäljningsnivåer och bättre marginaler.

  • Likviditeten är fortsatt en utmaning

Vi bedömer att Hoylu per sista maj 2019 har ca 4,9 MSEK i kassan (inklusive konvertibelemissionen om 5 MSEK under maj). Även fast utestående kundfordringar uppgår till ca 13 MSEK är nuvarande likviditet i Bolaget låg och ytterligare extern kapitalanskaffning framgent kan inte uteslutas.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.