Greater Than Q3-20


I väntan på pandemins vändning

När pandemin lättar bör Greater Than stå väl förberedda för att adressera det påskyndade skiftet i försäkringsmarknaden och hjälpa industrins aktörer att nå bättre lönsamhet med flexibla och personifierade lösningar. Tillgång till rätt sorts data är fortsatt en stark värdedrivare för företag som vill förstå och förutse kund-beteende, något som blivit allt tydligare under Covid-19 där efterfrågan av realtidsdata ökar. Greater Thans AI-plattform består av över 1 miljard unika körprofiler som varje dag tränas på ny realtidsdata, en viktig hörnsten i bolagsvärderingen. Omsättningen har varit låg under senaste kvartalen men estimeras kunna stiga till ca 110 MSEK år 2024, där en strukturell tillväxt i marknaden antas ge medvind. Med tillämpad målmultipel härleds ett värde per aktie om 110 kr (115) i ett Base scenario.

  • Som väntat låg försäljning under tredje kvartalet…

Som väntat var omsättningen under tredje kvartalet låg med en försäljning som uppgick till 1,2 MSEK (4,2), motsvarande en minskning om 71 %. Försäljningstappet förklaras av faktorer relaterade till Covid-19, planenligt minskad hårdvaruförsäljning samt tidigare avslutade försäkringsförmedlingstjänster mot konsumenter. På kort sikt ger det lägre omsättning, samtidigt som nuvarande affärsfokus bör bära bra fukt i takt med att de negativa effekterna från pandemin lättar, där tiden post Covid-19 bör resultera i en ökad efterfrågan av Greater Thans erbjudande och AI-plattform.

  • … men en hög bruttomarginal

En styrkepunkt i Q3-rapporten är bruttomarginalen som uppgick till 83 %, att jämföra med den genomsnittliga marginalen om 49 % under föregående fyra kvartal. Utöver att vi ser marginalnivån under Q3 som ett bevis på den långsiktiga affärsmodellens lönsamhet bidrog detta, i kombination med relativt god kostnadskontroll i rörelsen, till en stabil burn rate under juli-september och således ett balanserat rörelsekapital.

  • Pandemin skapar både utmaningar och möjligheter

För Greater Than resulterar Covid-19 närmast i lägre användartillväxt och försäljning. När väl pandemin lättar bör dock rådande prövningar resultera i bättre förutsättningar för att skala upp, där AI för bättre kostnadskontroll och digitalisering för billigare processer kommer att få ännu större betydelse för morgondagens motorförsäkringar. Det gynnar Greater Than, som med redan färdigpaketerade lösningar snabbt kan möta en växande efterfrågan både från befintliga och nya kunder.

  • Vi justerar vårt värderingsintervall

Till följd av en för tillfället sviktande tillväxt väljer vi att revidera våra estimat för 2020, samtidigt som vi bibehåller vår tro om att Greater Than kan leverera hög tillväxt från 2021 och framåt. Justeringarna påverkar vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base, Bull och Bear.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.