Greater Than Q2-20


Visar värdet av att äga data

Tillgång till rätt sorts data är starkt värdedrivande för företag som vill förstå och förutse kundbeteende. Under Covid-19 har detta blivit allt mer tydligt, där efterfrågan av realtidsdata ökar. Greater Than och har under andra kvartalet inlett samarbete med tredjepartsleverantör och därigenom ökat intaget av realtidsdata till sin databas, från över 250 000 bilar i Tyskland och USA via ett samarbete med Otonomo. Greater Thans AI-plattform består nu av över 750 miljoner unika körprofiler som varje dag tränas på ny realtidsdata, en minst sagt viktig hörnsten i värderingen av Bolaget. Omsättning uppgår LTM till ca 14 MSEK och år 2024 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning överstigande 110 MSEK. Med tillämpad målmultipel härleds ett nuvärde per aktie om 115 kr (105) i ett Base scenario.

  • Annorlunda produktmix resulterar som väntat i lägre försäljning på kort sikt

Under Q2-20 uppgick omsättningen till 3,5 MSEK (4,0), motsvarande en minskning om 13 % mot Q2-19. Att intäkterna minskar beror bl.a. på att Greater Than tidigare haft större inkomster från försäljning av hårdvara. Nu när intäktsmixen förändras, där andelen repetitiva intäkter ökar relativt hårdvaruintäkterna, är det naturligt att den totala omsättningen blir lidande på kort sikt. På längre sikt är detta dock vad vi bedömer kommer bygga det större värdet i Greater Than, där en högre andel återkommande intäkter, tillsammans med Bolagets AI som ger viktig insikt till försäkringsbranschen utgör viktiga värdedrivare.

  • Intäkterna baserat på företagets kärnteknologi ökar med 20 %

Omsättningen minskade förvisso Q-Q, men vid en jämförelse mellan Q1-20 och Q2-20 uppgick tillväxten av Bolagets intäkter till ca 18 %, en ökning från 2,9 MSEK till 3,5 MSEK, vilket vi ser positivt på. Under kvartalet har Greater Than dessutom lyckats sänka sin kostnadsbas, något vi ser extra positivt på med tanke på de osäkra tider vi befinner oss i. Under Q2-20 uppgick Greater Thans burn rate till ca -1,9 MSEK/mån, vilket kan jämföras med -2,3 MSEK/mån under Q1-20, och är således en förbättring.

  • Rekord-IPO pekar på intresset för InsurTech

InsurTech-bolaget Lemonade noterades under juli i USA där bolaget under första handelsdagen nådde en bolagsvärdering om 3,9 mdUSD efter att aktien rusat med nära 140 %. Med hjälp av AI och en omfattande databas kan Lemonade dels erbjuda skräddarsydda hemförsäkringslösningar, dels tillsammans med beteendeekonomi förutsäga, upptäcka och blockera bedrägerier – ett erbjudande och en metod som har flera likheter med vad Greater Than erbjuder försäkringsbolag inom bilindustrin. Transaktioner likt Lemonade visar att InsurTech är fortsatt hett, och att datamängd och insikter kring konsumenters beteenden har ett minst sagt högt värde i dagens samhälle.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.