Greater Than Q1-21


Intresset för insurtech har aldrig varit större

År 2020 var ett viktigt år för Greater Than, där Bolaget har renodlat verksamheten genom att avsluta sin försäkringsförmedlingstjänst som var både resurskrävande och som medförde sämre lönsamhet, för att istället fokusera helt på kärnverksamheten, att sälja AI-riskinsikt till b.la. försäkringsbolag. Greater Than har därmed lagt en bra grund för att kunna kapitalisera på det påskyndade skiftet i försäkringsbranschen som pandemin medfört, där mer flexibla och individanpassade försäkringslösningar efterfrågas. Greater Than har värderats utifrån 2022 års estimerade försäljning om 42,6 MSEK, och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett värde per aktie om 92 kr i ett Base scenario.

  • Försäljningen i Q1-21 i linje med estimat

Nettoomsättningen i Q1-21 uppgick till 3,96 MSEK (2,98), motsvarande en tillväxt om 33 % YoY, vilket var mer eller mindre i linje med våra estimat. Att användartillväxten av betalande försäkringsavtal var upp 7 % YoY anser vi är ett styrketecken då det jämförs med ett kvartal där Greater Than tillhandahöll en B2C-affär för sin Enerfylösning, via Moderna Försäkringar, som avvecklades under Q2-20.

  • Utvecklar världens första motorriskindex

Greater Than kommunicerade nyligen att de börjat utveckla världens första prediktiva motorriskindex som ska agera som en indikator för nuvarande såväl som framtida risknivå ute på våra vägar. Motorriskindexet kommer att kunna ge riktmärken för trafikrisk, på lokal och global nivå, och göra det möjligt att jämföra exempelvis olika marknader. Indexet kommer att kunna följas i realtid, och fungera i princip på samma sätt som en valuta- eller aktiekurs, vilket ger mervärde till Greater Thans kunder.

  • Investeringar inom InsurTech tar nya rekord

Efter rekordåret 2020 fortsätter pengar att strömma in i InsurTech. Under Q1-21 investerades 2,6 mdUSD i InsurTech-bolag, fördelat på 146 transaktioner, vilket innebar nytt All Time High i investerat kapital samt antalet transaktioner för ett enskilt kvartal. Det finns även tydliga tecken på att InsurTech får ett bredare internationellt fotfäste, och under Q1-21 genomfördes investeringar i start ups i tidigt skede från mer än 24 länder, vilket således var ett rekord. Pandemin har otvivelaktigt påskyndat det strategiska skiftet inom försäkringsbranschen som enbart blir tydligare, och med en AI-teknik i världsklass står Greater Than redo att möta den ökande efterfrågan framgent.

  • Vi behåller vårt värderingsintervall

Omsättningen i Q1-21 var i linje med vår prognosbild, och även om rörelseresultatet kom in starkare än väntat, behåller vi vårt värderingsintervall. Pandemin är fortfarande en oroande faktor på kort sikt, varför vi väljer att inte göra några revideringar i prognoserna, utan inväntar Greater Thans Q2-rapport för 2021 för att då se hur kostnaderna samt topline har utvecklats.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.