Greater Than Q1-19


Fortsätter på rätt väg

Greater Than har samlat data i över 15 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till ca 15 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 8 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 51 kr i ett Base scenario.


  • Q1 ett mindre hack i kurvan – inte avgörande

Under Q1 uppgick omsättningen till 3,7 MSEK (3,0), motsvarande en tillväxt om 23 % mot jämförbart kvartal, men 8 % lägre omsättning jämfört med föregående kvartal. Den uppåtgående trend som kunnat ses senaste åtta kvartalen är därmed bruten. I rapporten framgår dock att Greater engångsintäkter blev lägre än tidiga­re kvartal. Greater Than nämner att det har varit ett strategiskt val att lägga mer fokus på de kunder som i längden kan ge större tillväxt. Det kan på kort sikt påverka de ekonomiska siffrorna negativt men på lång sikt ge bättre avkastning. Vi väljer därför att inte dra allt för stora växlar från det enskilda kvartalet gällande omsättningens utveckling.

  • Har under våren lanserat Enerfy Global

Enerfy Global kan användas av försäkringsgivare över hela världen, oavsett var deras marknader är eller vad deras försäkringstagare kör. Detta i kombination med att plattformen är ännu mer kundanpassad idag, bidrar till lägre införsäljningströsklar och möjliggör därför en ökad tillväxt för Greater Than.

  • Avtal med FIA ger Greater Than nya möjligheter att växa i en snabbare takt

FIA har över 80 miljoner medlemmar i 145 länder. Att den internationella motorsportsvärlden väljer samma teknik som Greater Thans försäkringskunder är ett genombrott på global nivå. Med den validering Greater Thans teknik får underlättas Bolagets införsäljning mot nya försäkringsbolag. Ett samarbete med en sådan stor och internationell organisation som FIA sänder starka signaler till potentiellt nya försäkringskunder och är att anse som en dörröppnare för Greater Than.

  • Viktiga parametrar att bevaka under 2019

Greater Than är inte lönsamma, vilket betyder att det är fortsatt viktigt med en balanserad kostnadskontroll och att Bolaget använder tillgängliga finansiella medel effektivt. Senast rapporterad kassa och kundfordringar uppgår till 15 MSEK respektive 5 MSEK. Under Q1-19 uppgick Greater Thans burn rate till ca 3 MSEK/månad. Viktiga parametrar att bevaka under 2019 är hur kassan och omsättningen utvecklas kvartal till kvartal.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.