Greater Than Q1-18


Greater Than – Kan förändra försäkringsbranschen med sin AI-plattform

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattform fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Than har därmed en omfattande databas, och den teknologiska höjden för att utföra högkvalitativa analyser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till ca 10 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 39 kr i ett Base scenario.


  • Starka förändringsvindar blåser i branschen

Intresset för InsurTech har ökat och globalt har riskkapitalister investerat miljardbelopp. Greater Thans databas består av mer än 300 miljoner referensprofiler baserat på över 5 miljarder analyserade kilometer. Att Greater Than har en stor mängd detaljerad realtidsdata och den teknologiska plattformen för att analysera den, ger Bolaget en attraktiv position i det pågående trendskiftet i försäkringsbranschen.

  • Skalbar white label-modell möjliggör höga marginaler

Med en white label-modell får försäkringsbolag tillgång till Bolagets teknikplattform och kan skapa en egen försäkringsprodukt. Med plattformen kan försäkrings-bolag minska skadefrekvensen med 40 %, och för konsumenter innebär lösningen en 17 % lägre premie. Det är starka argument i samband med införsäljning till nya försäkringsbolag och för att öka antalet slutanvändare.

  • Har visat Proof of Concept i Skandinavien

Greater Than har redan introducerat konceptet på marknaden och sålt till aktörer som Moderna Försäkringar i Sverige, Tryg Danmark, Tryg Norge och LähiTapiola i Finland. Det kan således argumenteras för att Bolaget, åtminstone i Skandinavien, visat Proof of Concept.

  • Erfaren ledning och styrelse

Liselott Johansson har varit VD i Bolaget i nära 10 år, och har dessförinnan erfarenhet av ledande roller inom olika företag i fordonsindustrin. Sten Forseke, grundare, har en fortsatt operativ roll och äger 40,5 % av Bolaget. Tillsammans äger ledning och styrelse ca 53,2 % av aktierna, vilket är att anse som positivt.

  • Risk att omställning tar längre tid än väntat

Greater Than verkar på en ny marknad och förändringen i biltillverkares och försäkringsbolags inställning till Bolagets teknik kan ta längre tid än väntat. En långsammare förändring, där den digitala omställningen av försäkringsindustrin tar längre tid än väntat, kan resultera i lägre tillväxt och fortsatt förlustresultat.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.