Götenehus Group


Ökad kapacitet och skalbarhet motiverar en uppvärdering

Götenehus Group (”Götenehus” eller ”Koncernen”) är en koncern som producerar och säljer bostäder med tillhörande tomter och entreprenad. För år 2023 estimeras Koncernen sälja 964 bostäder jämfört med 685 bostäder år 2020 genom en nyligen byggd volymhusfabrik, bättre produktmix, snabbare byggprocess samt en stabil och växande marknad. Detta förväntas resultera i en årlig omsättningstillväxt om 15,3 % åren 2020 till 2023, samtidigt som EBIT-marginalen estimeras växa från 2,2 % år 2020 till 6,8 % år 2023 och vinstmarginalen från 1,1 % till 5,1 % under samma år. Med tillämpad målmultipel samt med stöd från en DCF-värdering motiveras ett nuvärde om 7,8 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Ökat bostadsbehov på den svenska marknaden

Andelen bostäder i Sverige har mellan åren 2016-2019 ökat årligen med i genomsnitt 60 800 stycken. Den ökande befolkningen och nuvarande bostadsbristen har resulterat i en prognos om att 60 000-70 000 bostäder per år behöver byggas för att täcka den nuvarande bostadsbristen i kombination med en ökande population. Götenehus erbjuder samtliga bostadstyper som behövs för att täcka bostadsbehovet från fritidshus till flerfamiljehus och hade år 2020 en marknadsandel om 1,1 %, men estimeras öka sin marknadsandel till 1,5 % år 2023. Ökning i marknadsandelar möjliggörs genom ökad kapacitet från fabriken samt en snabbare byggprocess från e-handelstjänsten Bygg Online.

  • Fokus på förbättrad produktmix

Koncernens största affärssegment är projektutveckling och styckehus, där projektutveckling omfattar produktion av gruppbyggda småhus och flerfamiljehus medan Koncernen inom styckehus producerar och säljer villor och fritidshus. Projektutveckling utgjorde 56,7 % av rörelseresultatet år 2019 och 105,8 % år 2020 (på grund av ovanligt lågt rörelseresultat från styckehus samt negativt rörelseresultat från segmentet övrigt). År 2020 hade projektutveckling en EBIT-marginal om 4,2 %. Koncernen väntas fokusera på projektutveckling då flerfamiljehus har haft en större efterfrågan än villor historiskt sett. Vidare talar urbaniseringen för en ökad efterfrågan för fler bostäder på mindre areal yta, vilket motiverar efterfrågan på fler-familjehus.

  • Ny volymhusfabrik och e-handel ökar Koncernens kapacitet och effektivitet

I början av Q1 år 2019 startades produktionen i volymhusfabriken, med total kapacitet till att producera 200 rum per år och i slutet av år 2018 lanserades ”Bygg Online”, där kunder kan bygga sitt eget hus via nätet. Effekterna av fabriken och plattformen har inte än synts till på grund av en långsam start och pandemin, men estimeras göra detta under år 2021 och framåt. Fabriken och Bygg Online väntas bidra till en mer skalbar verksamhet med ökad kapacitet vilket möjliggör en årlig tillväxt i omsättningen om 15,3 % åren 2020-2023.

  • Konjunkturkänslig bransch

Långvariga ekonomiska effekter från Covid-19 och en svagare ekonomi riskerar att minska konsumenternas köpkraft och således behov och möjlighet till nytt boende. Koncernen har dock en god finansiell ställning med en total kassa om 128,6 MSEK och en nettoskuld/EBITDA om 1,0x, vilket innebär att Koncernen är väl rustat för en eventuellt svårare period.