Gold Town Games Q4-23


BFM visar hög potential

Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) levererade under Q4-23 en nettoomsättning om 3,6 MSEK (4,7) där användartillväxten inte riktigt nådde våra förväntningar. Däremot uppvisar det nyligen lanserade spelet BFM fortsatt bra användardata och vi estimerar en stark användartillväxt i spelet under prognosperioden, samtidigt som en uppföljare till WHM väntas under år 2024. I kombination med att mobilspelsmarknaden väntas vända till tillväxt estimeras en omsättningstillväxt om 31 % år 2024. Baserat på en applicerad EV/S-multipel om 1,5x på den estimerade nettoomsättningen 20,2 MSEK år 2024 erhålls ett potentiellt värde per aktie om 0,46 kr (1,4) i ett Base scenario.

  • Lägre försäljning än väntat under kvartalet

Gold Town Games redovisade under Q4-23 en nettoomsättning om 3,6 MSEK (4,7), motsvarande en utveckling om -22 % Y-Y och lägre än vårt estimat om 4,1 MSEK. Sett till utvecklingen i de olika spelen så var antalet aktiva användare färre än estimerat avseende både WFM och Blitz, vilket antas vara en förklaring till minskningen i försäljning. Däremot fortsätter det nyligen globalt lanserade BFM uppvisa en god retention och betalningsvilja från användare, varför vi har höjt våra estimat för spelet. Därtill väntas en generell förbättring på marknaden för mobilspel som estimeras uppvisa tillväxt under år 2024 för första gången sedan pandemin, vilket sammantaget medför att vi estimerar en omsättning om 20,2 MSEK för helåret 2024, motsvarande en tillväxt om 31 %.

  • Fortsatt stabil kostnadsbas

De totala rörelsekostnaderna exklusive av- och nedskrivningar uppgick till -3,8 MSEK, en minskning om 13 % jämfört med Q4-22, då de uppgick till -4,3 MSEK. Gold Town Games fortsätter således hålla en stabil kostnadsbas där full effekt av de optimeringar som genomförts förväntas realiseras under år 2024. Spelutveckling är dock kapitalintensivt och vi estimerar inte några större kostnadsminskningar utan anser att spelens intjäningsförmåga snarare behöver stärkas för att börja generera positivt kassaflöde.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Med Q4-rapporten presenterad står det klart att Gold Town Games inte riktigt nådde upp till våra förväntningar gällande omsättning, vilket bl.a. var hänförligt till lägre användartillväxt än estimerat beträffande WFM och Blitz. Med hänsyn till utvecklingen samt den nyutveckling som väntas framgent i spelen har vi uppdaterat våra försäljningsprognoser. Vi gör även mindre justeringar i våra kostnadsprognoser givet att ytterligare effektiviseringar förväntas under kommande år. Baserat på uppdaterade prognoser samt en peer-värdering har vi sänkt den applicerade multipeln på 2024 års estimerade omsättning, vilket i kombination med de uppdaterade prognoserna och antalet utestående aktier efter företrädesemissionen medför ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion.

6

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.