Gold Town Games Q4-21


Redo att växla upp

Med en intensiv lanseringstakt av kommande speltitlar är det tydligt att Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) gör sig redo att växla upp under 2022. Ett av spelen medför dessutom en för Bolaget ny affärsmodell (P2E), vilket genom avtalet med CS Games även kommer inbringa 10 MSEK i extra intäkter. Sammantaget förväntas en bra tillväxt under året, samtidigt som lönsamheten kan stärkas, där Gold Town Games räknar med ett positivt kassaflöde redan under Q1-22. Baserat på slutåret i vår prognosperiod, år 2023, en applicerad P/S-multipel och en diskonteringsränta om 10 %, kvarhåller vi vårt motiverade nuvärde per aktie om 3,9 kr (3,9) i ett Base scenario.

  • Q4-rapporten bekräftar vår investeringsidé

Under Q4-21 uppgick Gold Town Games nettoomsättning till ca 2,0 MSEK (2,5), vilket är en minskning mot 2020 men samtidigt i nära linje med föregående kvartal (Q3-21). Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta till 1,5 MSEK (0,07), vilket är en klar förbättring mot Q4-20. Det ska dock tilläggas att fjärde kvartalet 2021 har stärkts av att det aktiverade arbetet uppgick till 4,4 MSEK, att jämföra med 1,7 MSEK under Q4-20. Likväl anser vi att rapporten var ungefär vad vi hade förväntat oss, och att VD-ordet bekräftade vår uppfattning om att Gold Town Games har en spännande tid framför sig.

  • Fler speltitlar samt ytterligare affärsmodell

Innan 2022 är slut ska Gold Town Games ha totalt sex speltitlar lanserade, där Blitz Football Manager är närmast på tur med en soft launch under innevarande kvartal. Därefter ska Field Hockey Manager och Baseball Manager lanseras, vilket är spel som, likt tidigare titlar, bygger på Gold Town Games W3XM-plattformen. Under Q4-22 är målet att dessutom lansera Cricket Star Manager, vilket blir Bolagets första Play-2-Earn (P2E)-spel och således resulterar i ett nytt affärsben. Det finns tecken på att P2E-modeller kan komma att bli allt mer utbrett i framtiden, vilket i så fall, för Gold Town Games, skulle kunna resultera i ett form av First Mover Advantage inom den marknadsgrenen.

  • Live Ops förväntas bli allt viktigare

Under kommande kvartal räknar vi med att Gold Town Games kommer att lägga mer resurser på s.k. Live Ops, för att därigenom höja användarnas LTV. Med hänsyn till att Apple nyligen reglerat den information de ger ut om användare, exempelvis till aktörer som Facebook (Meta), minskar marknadsföringseffekten i dessa kanaler vad gäller att leverera användare till spelen. Det gör att ett högt LTV blir ännu viktigare framgent.

  • Värderingsintervall mindre ändringar

Gold Town Games utvecklas i linje med våra förväntningar varför vi behåller vårt värderingsintervall avseende Base, men gör vissa justeringar i Bull och Bear.