Gold Town Games Q3-23


Har lanserat fem intäktsbringande spel på global basis

Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) levererade under Q3-23 en nettoomsättning om 3,7 MSEK (3,8) och ett EBITDA-resultat om 0,6 MSEK (-1,2). Under kvartalet har fokus legat på den globala lanseringen av BFM, som hittills har påvisat positiva nyckeltal, vilket har påverkat användartillväxten i befintliga spel. Framgent väntas en fortsatt uppskalning av BFM och en uppföljare till WHM, vilket möjliggörs genom en påfylld kassa från företrädesemissionen under Q4-23. Baserat på en applicerad P/S-multipel om 3,5x på den estimerade nettoomsättningen 24,7 MSEK år 2024, en diskonteringsränta om 10 %, samt antalet utestående aktier givet 80 % teckning i företrädesemissionen, erhålls ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,4 kr (2,9) i ett Base scenario.

  • Lägre försäljning än väntat under kvartalet

Gold Town Games redovisade under Q3-23 en nettoomsättning om 3,7 MSEK (3,8), motsvarande en utveckling om -1 % Y-Y och lägre än vårt estimat om 6 MSEK. Minskningen såväl som skillnaden mot vårt estimat antas vara hänförlig till en lägre organisk användartillväxt i befintliga spel än förväntat. Framgent väntas nya speltitlar stärka användarbasen men vi ser det också som viktigt att Gold Town Games kan skala upp den organiska tillväxten i befintliga spel för att stärka intäkterna.

  • Effektiviseringar medförde lägre kostnader

EBITDA-resultatet uppgick under Q3-23 till 0,6 MSEK (-1,2), där förbättringen var hänförlig till effektiviseringar inom organisationen, något som bl.a. medförde att personalkostnaderna sjönk till -2,5 MSEK (-3,1). Därtill steg bruttomarginalen till 52 % (37 %) genom minskade investeringar i marknadsföring. Givet detta var EBITDA-resultatet endast 0,9 MSEK lägre än vårt estimat om 1,5 MSEK, till följd av de lägre kostnaderna.

  • Fyller på kassan genom företrädesemission

Bolaget genomför under Q4-23 en företrädesemission om 6,8 MSEK, där emissionslikviden avses användas för att fortsätta skala upp BFM samt skapandet av en uppföljare till WHM. Givet en pre-money värdering om 13,7 MSEK och att vi ser flera potentiellt värdedrivande aktiviteter i korten anser vi att emissionen innebär ett intressant investeringstillfälle. Däremot medför den senaste tidens svaga kursutveckling en större utspädning för aktieägare som inte väljer att delta i emissionen.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Givet att användartillväxten var lägre än estimerat under Q3-23 samt att minskade satsningar väntas på bl.a. FIHHM har vi sänkt våra estimat gällande användartillväxt i befintliga spel. Däremot har vi inkluderat det nyligen lanserade BFM såväl som samarbetet med Spinoff Games som väntas generera omsättning om ca 1 MSEK på årsbasis, vilket således till viss del stärker omsättningen. Likväl medför de uppdaterade prognoserna, i kombination med ett ökat antal aktier i samband med företrädesemissionen där vi antar 80 % teckning, ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion.

6

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.