Gold Town Games Q2-23


Flera värdedrivare i korten

Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) uppvisade under årets andra kvartal en fortsatt stabil utveckling med flera potentiella värdedrivare i korten. Exempelvis väntas nya uppdateringar avseende Blitz i samband med att den amerikanska fotbollssäsongen startar under Q3-23, en fortsatt utveckling gällande Web3-funktionalitet i WFM samt en global lansering av BFM, vilket, i kombination med fortsatta satsningar på Bolagets största spel WHM, väntas kunna medföra en god tillväxt under kommande kvartal. Baserat på en estimerad nettoomsättning om 35 MSEK för helåret 2024, en applicerad P/S-multipel om 3,8x, samt en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett potentiellt nuvärde per aktie om 2,9 kr (2,9) i ett Base scenario.

  • Laggande intäkter

Under det andra kvartalet år 2023 redovisade Gold Town Games en nettoomsättning om 4,2 MSEK (5,1), motsvarande en negativ utveckling om 17 % Y-Y samt jämfört med vårt estimat om 5,1 MSEK. Skillnaden är dock i sin helhet hänförlig till en utebliven betalning om 1 MSEK för utfört arbete avseende Cricket Star Manager (CSM), till följd av avtalsförändringar. Givet detta, samt att omsättningstillväxten Q-Q uppgick till 9 %, anser vi att utvecklingen är helt klart godkänd. Under kommande kvartal blir det fortsatt viktigt att öka aktiviteten i befintliga spel genom uppdateringar och marknadsföring, i kombination med en lyckad global lansering av BFM, för att nå vår omsättningsprognos om 22 MSEK år 2023.

  • Ökade intäkter i WHM och WFM

Under Q2-23 noterar vi ökade intäkter gällande Gold Town Games största speltitel, WHM, samt WFM, till följd av ökade satsningar. Beträffande WHM så gjordes i samband med ishockey-vm koordinerade insatser för ökat engagemang, vilket medförde att ca 15 000 nya spelare och bidrog med ökade intäkter. Framgent väntas nya uppdateringar av spelet, vilket väntas öka engagemanget ytterligare samt bidra med ökade intäkter. Gällande WFM antas samarbetet med Vorto Gaming avseende implementering av web3-funktioner vara en bidragande faktor till att bruttointäkten under Q2-23 ökade till ca 125 tSEK från ca 89 tSEK under föregående kvartal och att antalet nedladdningar ökade till 32 000 från 22 000. Fler web3-funktioner väntas implementeras under hösten år 2023, vilket antas öka spelets unikhet och därmed kunna öka antalet spelare och därmed intäkter framgent.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Analyst Group anser att Gold Town Games fortsätter att utvecklas i en stabil takt och väljer därför att behålla våra prognoser i ett Base scenario, utöver något högre bruttokostnader till följd av höga marknadspriser för marknadsföring. Däremot, givet att omsättning och resultat var något under våra förväntningar under det andra kvartalet, har vi antagit något försiktigare finansiella prognoser samt värderingsmultiplar i ett Bear samt Bull scenario, vilket medför ett uppdaterat värderingsintervall i dessa scenarion.

6

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.