Gold Town Games Q2-22


Expanderar på flera marknader

Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) följer sin utstakade plan där fler spel på fler marknader ger förutsättningar för ett växande användar-antal och intäktsbas. Med hänsyn till att Gold Town Games kassa och kundfordringar vid utgången av juni uppgick till ca 11 MSEK respektive 8 MSEK, ser vi att Bolaget har tillräckligt kapital för att färdigställa och lansera samtliga speltitlar som finns i nuvarande pipeline. Utifrån den nyligen presenterade Q2-rapporten, vårt estimat om en nettoomsättning om ca 39 MSEK för helåret 2023, en applicerade P/S-multipel om 5x samt en diskonteringsränta om 10 %, upprepar vi vårt motiverade nuvärde per aktie om 3,9 kr (3,9) i ett Base scenario.

  • Ligger i linje med vår helårsprognos

Under Q2-22 uppgick Gold Town Games nettoomsättning till ca 5,1 MSEK (2,1), vilket är en ökning mot 2021 såväl som föregående kvartal (Q1-22). Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta till 0,2 MSEK (6,6). Vi ser därmed att Gold Town Games fortsatt ligger väl i linje med att uppnå vår helårsprognos för 2022, varför vi väljer att lämna vår prognos i ett Base scenario oförändrad vad gäller intäkter och rörelsekostnader. Dock har Bolaget uppvisat en högre avskrivningsnivå än väntat, vilket vi således reviderat utifrån. Gold Town Games har även påverkats positivt av en stigande dollarkurs under H1-22, då det ger en ökad intäkt per användare. Med hänsyn till rådande världsläge räknar vi med en fortsatt stark dollar under resten av 2022, vilket således gynnar Gold Town Games.

  • Fortsatt välfylld pipeline

Bolagets fokus under hösten 2022 är att färdigställa och lansera alla spel som finns i nuvarande pipeline. Hittills i år har Blitz Football Manager och FIH Hockey Manager inlett sin soft launch och under hösten ska marknadsföringen av dessa spel påbörjas. Vad gäller Baseball Franchise Manager (BFM) och Cricket Star Manager (CSM) befinner sig båda i produktionsfasen och förväntas snart nå spelbara prototyper. Vi räknar med att BFM och CSM kan lanseras under Q4-22.

  • Upprepar värderingsintervallet

Gold Town Games utvecklas i linje med våra förväntningar varför vi behåller vår tidigare finansiella prognos på rörelsenivå i ett Base scenario, och gör vissa mindre justeringar i Bull- och Bear. Som nämnt har vi under året kunnat observera en starkare dollarkurs, vilket gynnar Gold Town Games och bidrar till en högre nettoomsättning. Då detta är en extern faktor som ej är direkt relaterad till Gold Town Games kärnverksamhet, vilken är den vi värderar, väljer vi att i denna analysuppdatering behålla vårt tidigare värderingsintervall avseende Base-, Bull- och Bear.