Gold Town Games Q1-22


Följer fortsatt planen

Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) följer sin utstakade plan där fler spel på fler marknader ger förutsättningar för ett växande användarantal och intäktsbas. Den stigande dollarkursen som kunnat observeras under årets inledande månader ger dessutom extra medvind, varför vi i samband med den nyligen presenterade Q1-rapporten, vilken visade stark tillväxt, valt att justera upp våra estimat för 2022-2023. Baserat på slutåret i vår prognosperiod, år 2023, då nettoomsättningen estimeras uppgå till 39 MSEK, en applicerad P/S-multipel och en diskonteringsränta om 10 %, upprepar vi vårt motiverade nuvärde per aktie om 3,9 kr (3,9) i ett Base scenario.

  • Börjar året med bra tillväxt

Under Q1-22 uppgick Gold Town Games nettoomsättning till ca 4,4 MSEK (2,9), vilket är en ökning mot 2021 såväl som föregående kvartal (Q4-21). Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta till 8,6 MSEK (-0,3), vilket påverkats positivt med ca 7,5 MSEK i intäkter som kvittats mot aktier i CS Games. Vi ser därmed att Gold Town Games ligger väl i linje med att uppnå vår helårsprognos för 2022, vilken även reviderats upp i denna analys till följd av positiva valutaeffekter (se mer under punkten Upprepar värderingsintervallet).

  • Flera värdedrivare kommande månader

Kommande månader under 2022 förväntas innehålla flera släpp av nya speltitlar, där resultaten från dessa lanseringar kommer att bli högaktuella att följa. Blitz Football Manager har inlett sin soft launch och på tur står Landhockey-spelet, såväl som en global lansering av World Football Manager. Parallellt med detta fortgår produktionen av Cricket Star Manager och Baseball Franchise Manager, där vi estimerar att lansering kan påbörjas under slutet av 2022. Med hänsyn till att Gold Town Games kassa och kundfordringar vid utgången av mars uppgick till ca 13 MSEK respektive 8 MSEK, ser vi att Bolaget har tillräckligt kapital för att färdigställa och lansera samtliga speltitlar som finns i nuvarande pipeline.

  • Upprepar värderingsintervallet

Gold Town Games utvecklas i linje med våra förväntningar varför vi behåller vår tidigare prognos avseende användartillväxt i befintlig bas av speltitlar. Däremot har vi under året kunnat observera en starkare dollarkurs, vilket gynnar Gold Town Games. Således gör vi en justering vad gäller tillämpad växelkurs, vilket resulterar i en något högre estimerad nettoomsättning under vår prognosperiod 2022-2023. Då detta är en extern faktor som ej är direkt relaterad till Gold Town Games kärnverksamhet, vilken är den vi värderar, väljer vi att i denna analysuppdatering behålla vårt tidigare värderingsintervall avseende Base-, Bull- och Bear.