Gigger Group Q1-21


Knockar branschsnittet

Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) började året med att fylla på kassan med ca 12 MSEK, kort därefter genomfördes förvärvet av Collabs vars verksamhet har fått en flygande start med en orderingång om +7,5 MSEK under årets första kvartal. Giggers Q1-rapport visar tecken på starkt momentum och att förutsättningarna finns för att även Q2-rapporten kommer att visa en fin tillväxt. Analyst Group estimerar att nettoomsättningen för helåret 2021 stiger till ca 110 MSEK, drivet av både organisk tillväxt såväl som förvärv. Med en tillämpad målmultipel härleds ett värde om 3,8 kr (3,0) per aktie i ett Base scenario.

  • Stark tillväxt som ”knockar” branschsnittet  

Under Q1-21 uppgick nettoomsättningen till 10,1 MSEK (8,4), motsvarande en ökning om ca 20 % Y/Y, med ett EBIT-resultat om -7,3 MSEK (-2,5). Jämfört med den genomsnittliga tillväxten för branschen som helhet om 5-10 %, är Giggers prestation om 20 % minst sagt stark, särskilt med tanke på att Q1 är ett form av ”lågkonjunktur-kvartal” för Gig-branschen som helhet. I linje med det grafiska temat i Giggers Q1-rapport, kan det verkligen sägas att Bolaget ”knockar” sina bransch-peers avseende tillväxt under årets inledande månader.

  • Engångskostnader belastar kvartalet

Det försämrade kvartalsresultatet, trots nämnda tillväxt, beror framförallt på en ökad kostnadsmassa hänförligt till förvärvet av Collabs, där t.ex. legala kostnader, av naturliga skäl, har belastat kvartalet. Dessutom, till följd av sjukdomar hänförligt till Covid-19 som drabbat Giggers egna organisation har Bolaget blivit tvungna att tillfälligt hyra in externa konsulter och ersättningspersonal, vilket således medfört högre kostnader av engångskaraktär. Slutligen upptäckte Gigger även under årets första månader ett bedrägeriförsök, vilket rent ekonomiskt medfört en kreditering om 1,4 MSEK, och därmed en negativ påverkan på resultatet. Justerat för dessa faktorer drar vi slutsatsen att Giggers kostnadsmassa varit relativt oförändrad jämfört med Q1-20.

  • Stark Q2:a kan ligga i korten

Med Q1-rapporten avklarad befinner vi oss nu andra halvan av Q2, ett kvartal som historiskt har varit starkare relativt Q1. I Q1-rapporten skriver Bolaget att de ”[…] ser fram emot att leverera en fin rapport för andra kvartalet”, vilken kommer offentliggöras senare i augusti. Fram tills dess räknar vi med att det kan komma ett antal intressanta nyheter, vilka kan utgöra bra triggers i aktien.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

Gigger utvecklas i snabb takt och med en stark kvartalsrapport i ryggen, samt ett flertal positiva nyheter kommunicerade under de senaste veckorna, har vi gjort vissa justeringar i våra prognoser. Med hänsyn till detta väljer vi att höja vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.