First Venture Q4-23


Slog jämförelseindex för andra året i rad

First Venture Sweden (”First Venture” eller ”Bolaget”) är ett investmentbolag med fokus på snabbväxande innehav inom megatrender såsom digitalisering, hållbar konsumtion och produktion och hälsa. Innehaven består av både noterade och onoterade innehav med ett tydligt fokus på entreprenörsteamen bakom, och verkar inom marknader med stark medvind och hög förväntad tillväxttakt framöver. Genom en Sum of-the-Part-värdering (SOTP) i kombination med tillämpad substansrabatt, härleds ett värde per aktie om 4,9 SEK (4,6) i ett Base scenario.

  • Nuvarande substansrabatt medför Risk-Reward

Vid utgången av Q4-23 värderades First Ventures noterade innehav till 81,3 MSEK, vilket motsvarade ca 77 % av Bolagets marknadsvärde (105,1 MSEK) vid samma tidpunkt. Om de likvida tillgångarna (netto) därtill läggs in i ekvationen, blir motsvarande andel ca 87 %. Detta innebär att om First Venture skulle, hypotetiskt, köpas ut från börsen till den värderingen som gällde vid utgången av Q4-23 hade köparen, efter att ha sålt såväl de noterade som likvida tillgångarna, erhållit en portfölj av +11 onoterade bolag verksamma inom sektorerna teknologi, hållbarhet och hälsa för ca 14 MSEK. Dessa bolag var värderade till                        155,2 MSEK vid utgången av Q4-23 givet senaste transaktion eller anskaffningsvärde, varför Analyst Group anser att nuvarande substansrabatt om ca 57 % bjuder in till en attraktiv Risk-Reward.

  • …men nuvarande kassa möjliggör inga större investeringar

First Venture har länge suttit på en större kassa, vilket Analyst Group har ansett vara både en risk och en möjlighet för Bolaget, detta då innehavandet av en stor kassa å ena sidan kan begränsa värdeutvecklingen, å andra sidan möjliggöra attraktiva köplägen vid tillfälliga marknadsnedgångar. Då First Venture under de senaste två åren har sysselsatt stora delar av kassan, i kombination med Bolagets löpande rörelsekapitalbehov, har kassan minskat väsentligt sedan börsnoteringen under Q2-21 och uppgick till ca 0,3 MSEK vid utgången av Q4-23.  Analyst Group ser därför att nuvarande kassa inte längre öppnar upp för investeringar av större karaktär, och skulle First Venture ha för avsikt att genomföra en större investering (5-15 MSEK), anser Analyst Group att First Venture antingen kommer att behöva avyttra befintliga innehav eller rekapitalisera via externt kapital. Bolaget har däremot starka ägare varför en riktad emission eller lånestruktur inte är otänkbart.

  • Starkt management och erfarna storägare

Grundarna av First Venture och tidigare Första Entreprenörsfonden, Rune Nordlander och Peter Werme, har båda drygt 15 års erfarenhet. Rune tillträdde nyligen som t.f. VD, vilket adderar viktig kompetens för Bolagets tillväxtstrategi. First Ventures nya styrelseordförande, Alf Blomqvist, bidrar även med omfattande erfarenhet från investeringar och bolagsutveckling till Bolaget. Ägarlistan är vidare stark, där storägare som finansmannen Rutger Arnhult och techmiljardären Håkan Roos återfinns, som tillsammans äger aktier för cirka 30 MSEK, motsvarande cirka 30 % av aktierna i Bolaget.

8

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.