First Venture Q1-24


Fortsatt attraktiv substansrabatt

First Venture Sweden (”First Venture” eller ”Bolaget”) är ett investmentbolag med fokus på snabbväxande innehav inom megatrender såsom digitalisering, hållbar konsumtion och produktion och hälsa. Innehaven består av både noterade och onoterade innehav med ett tydligt fokus på entreprenörsteamen bakom, och verkar inom marknader med stark medvind och hög förväntad tillväxttakt framöver. Genom en Sum of-the-Part-värdering (SOTP) i kombination med tillämpad substansrabatt, härleds ett värde per aktie om 4,8 SEK (4,9) i ett Base scenario.


  • Stark utveckling i aktiekursen gentemot jämförelseindex

Vid utgången av Q1-24 värderades First Ventures innehav till ett substansvärde om 227,3 MSEK, motsvarande ett substansvärde per aktie om 6,06 SEK. Substansvärdet sjönk med -6,5 % under kvartalet, vilket var hänförligt till nedgångar i aktiekurserna i Bolagets större noterade innehav. First Ventures jämförelseindex First North minskade med -1,8 % under Q1-24, samtidigt steg First Ventures egen aktiekurs med 12,1 %, vilket medförde att den enligt Analyst Group oförtjänt höga substansrabatten minskade till 48 % vid utgången av Q1-24 jämfört med 57 % vid utgången av Q4-23.

  • Nuvarande substansrabatt medför Risk-Reward

Sett till den minskade substansrabatten om 48 % så anser Analyst Group att den fortsatt är för hög. First Ventures noterade portfölj värderades till ca 65 MSEK vid utgången av Q1-24, motsvarande 61 % av Bolagets Market Cap, om Bolagets likvida tillgångar adderas uppgår samma siffra till 71 %. Samtidigt värderar First Venture den onoterade portföljen till 151,8 MSEK, eller 142 % av Market Cap. Givet detta anser Analyst Group fortsatt att First Venture erbjuder en attraktiv risk/reward på nuvarande aktiekurs, trots den minskade substansrabatten under kvartalet.

  • …men nuvarande kassa möjliggör inga större investeringar

Givet kassan om 0,5 MSEK vid utgången av Q1-24 ser Analyst Group att denna inte öppnar upp för investeringar av större karaktär, och skulle First Venture ha för avsikt att genomföra en större investering (5-15 MSEK), anser Analyst Group att First Venture antingen kommer att behöva avyttra befintliga innehav eller rekapitalisera via externt kapital. Bolaget har däremot starka ägare varför en riktad emission eller lånestruktur inte är otänkbart.

  • Starkt management och erfarna storägare

Grundarna av First Venture och tidigare Första Entreprenörs-fonden, Rune Nordlander och Peter Werme, har båda drygt 15 års erfarenhet. Rune tillträdde nyligen som t.f. VD, vilket adderar viktig kompetens för Bolagets tillväxtstrategi. First Ventures nya styrelseordförande, Alf Blomqvist, bidrar även med omfattande erfarenhet från investeringar och bolagsutveckling till Bolaget. Ägarlistan är vidare stark, där storägare som finansmannen Rutger Arnhult och techmiljardären Håkan Roos återfinns, som tillsammans äger aktier för cirka 30 MSEK, motsvarande cirka 30 % av aktierna i Bolaget.

8

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.