First Venture Q1-23


Rådande marknadsläge skapar möjligheter

First Venture Sweden (”First Venture” eller ”Bolaget”) är ett investmentbolag med fokus på snabbväxande innehav inom megatrender såsom digitalisering, hållbar konsumtion och produktion och hälsa. Innehaven består av både noterade och onoterade innehav med ett tydligt fokus på entreprenörsteamen bakom, och verkar inom marknader med stark medvind och hög förväntad tillväxttakt framöver. Genom en SOTP-värdering i kombination med tillämpad substansrabatt, härleds ett värde per aktie om 5,4 SEK i ett Base scenario.

  • Starkt management och erfarna storägare

Grundarna av First Venture och tidigare Första Entreprenörsfonden, Rune Nordlander och Peter Werme, har båda cirka 15 års erfarenhet och arbetar aktivt med investeringar ínom koncernen. First Ventures nya styrelseordförande, Alf Blomqvist, bidrar även med omfattande erfarenhet från investeringar och bolagsutveckling till Bolaget. Ägarlisten är även stark, där storägare som finansmannen Rutger Arnhult och techmiljardären Håkan Roos återfinns, som tillsammans äger aktier för cirka 33 MSEK, motsvarande cirka 27 % av aktierna i Bolaget.

  • Investeringsstrategi med lönsamma resultat

Bolaget har en tydlig investeringsstrategi med fokus på snabbväxande bolag som står inför en kapitalintensiv kommersialiseringsfas, på så sätt kan First Venture hitta en attraktiv riskprofil med en potentiellt hög tillväxt. Genom att arbeta nära entreprenörsteamen får First Venture en tydlig bild av verksamheten och är delaktiga i utvecklingsarbetet framgent, vilket genom ledning och styrelses tidigare erfarenheter borgar för stark tilltro för strategin.

  • Attraktiv värdering sett till substansvärde

Utifrån First Ventures egenskaper som investmentbolag härleds värderingen utifrån tillgängliga estimat på portföljinnehavet Humble, samt en DCF- och peer-värdering för övriga noterade innehav och en applicerad målrabatt om 30 %  i ett Base scenario. En Sum of the Parts (SOTP)-värdering tillämpas där marknads-värdet för onoterade innehav förväntas bibehålla dagens marknadsvärde. Sammantaget ges ett substansvärde om 7,7 SEK per aktie år 2023 vilket motiverar ett pris per aktie om 5,4 SEK i ett Base scenario.

  • Risker relaterade till innehav

De främsta riskerna i affärsmodellen är relaterade till utvecklingen av portföljinnehaven. Bolagets substansvärde är beroende till stora del av marknadspriset av Humble Group, vilka utgör cirka 13,3 % av portföljen. Utöver detta återfinns också risker i huruvida First Venture kan omsätta Bolagets nettokassa om 34,7 MSEK, då en aktiv investerings-strategi de senaste åren blivit allt mer eftersökt bland andra investerare. Det är möjligt att det blir svårare att hitta potentiella kandidater till en attraktiv värdering, men det rådande marknadsläget öppnar upp för nya möjligheter.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.