First Venture Q1-22


Investmentbolag med entreprenörsteamen i fokus

First Venture Sweden (”First Venture” eller ”Bolaget”) är ett investmentbolag med fokus på snabbväxande innehav inom megatrender såsom digitalisering, hållbar konsumtion och produktion och hälsa. Innehaven består av både noterade och onoterade innehav med ett tydligt fokus på entreprenörsteamen bakom, och verkar inom marknader med stark medvind och hög förväntad tillväxttakt framöver. Genom en SOTP-värdering i kombination med tillämpad substansrabatt, härleds ett värde per aktie om 8,58 SEK i ett Base scenario.

  • Starkt management och erfarna storägare

Grundarna av First Venture och tidigare Första Entreprenörsfonden, Rune Nordlander och Peter Werme, har båda cirka 15 års erfarenhet och arbetar aktivt med investeringar inom koncernen. Tillsammans äger grundarna cirka 4 % av aktierna, motsvarande 6,2 MSEK och drygt 20 % av rösterna, vilket ingjuter förtroende i ledningens förmåga att skapa aktieägarvärde framgent. Bland First Ventures storägare återfinns exempelvis finansmannen Rutger Arnhult och techmiljardären Håkan Roos, som tillsammans äger aktier för cirka 53 MSEK, motsvarande cirka 27 % av aktierna i Bolaget.

  • Förvärvsstrategi med lönsamma resultat

Bolaget har en tydlig förvärvsstrategi med fokus på snabbväxande bolag som står inför en kapitalintensiv kommersialiseringsfas, på så sätt kan First Venture hitta en attraktiv riskprofil med en potentiell hög tillväxt. Genom att arbeta nära entreprenörsteamen får First Venture en tydlig bild av verksamheten och är delaktiga i utvecklings-arbetet framgent. Ett tydligt exempel på Bolagets framgångsrika strategi är investeringen i Humble Group, där First Venture var tidiga investerare, vari Peter Werme sitter som styrelseordförande, när bolaget nu närmar sig en unicorn-värdering.

  • Attraktiv värdering sett till substansvärde

Utifrån First Ventures egenskaper som investmentbolag härleds värderingen utifrån tillgängliga estimat på portföljinnehavet Humble, samt en peer-värdering för övriga noterade innehav och en applicerad substansrabatt om 20 % i ett Base scenario. En Sum of the Parts (SOTP)-värdering tillämpas där marknadsvärdet för onoterade innehav förväntas bibehålla dagens marknadsvärde. Sammantaget härleds ett substansvärde om 10,73 SEK per aktie år 2022, och justerad med tillämpad substansrabatt om 20 % motiveras ett pris per aktie om 8,58 SEK i ett Base scenario.

  • Risker relaterade till innehav

De främsta riskerna i First Ventures affärsmodell är relaterade till utvecklingen av portföljinnehaven. Framför allt är First Ventures substansvärde beroende till stora del av marknadspriset av Humble Group, vilka utgör cirka 26 % av portföljen. Utöver detta återfinns också risker i huruvida First Venture kan omsätta senaste rapporterade nettokassa om cirka 75 MSEK då en aktiv förvärvsstrategi senaste åren blivit allt mer populärt, vilket kan tänkas göra det svårare att hitta potentiella kandidater till en attraktiv värdering, likväl som rådande marknadsläge presenterar möjligheter.