Firefly


Global säkerhetstrend gynnar fortsatt hög tillväxt

Firefly AB (publ) (”Firefly” eller ”Bolaget”) har utvecklat och tillverkat komponenter för brandsäkerhetsteknik i över 50 år. Komponenterna slutmonteras till kundanpassade system och säljs globalt i över 70 länder. En stark eftermarknadsförsäljning och en god diversifiering, både geografiskt och branschmässigt, har givit och förväntas skapa ytterligare stabilitet. Tillväxten i Bolaget har accelererat de senaste åren och Firefly har visat på en genomsnittlig omsättningstillväxt om 12,0 % under åren 2014–2020. Hög underliggande marknadstillväxt och fortsatta satsningar på försäljningsorganisationen gör att Bolaget estimeras nå en EBIT om 29,3 MSEK år 2021 vilket ger en EV/EBIT-multipel om 11,3x. Med en målmultipel om EV/EBIT 14,0x applicerad på 2021 års EBIT ges ett potentiellt pris per aktie om 75,2 SEK i ett Base scenario.

  • Underliggande marknadstillväxt om 7,1 %

Den globala marknaden för brandskyddssystem väntas visa på en årlig tillväxt om 7,1 % fram till år 2025, för att då uppgå till 95,4 mdUSD. Trenden för ökat säkerhetsfokus ihop med regleringar och lagkrav ligger bakom tillväxten. Då 81 % av Fireflys försäljning bestod av exportvaror under år 2019, väntas trenderna bidra starkt till en fortsatt omsättningstillväxt för Bolaget om 13,7 % (CAGR) mellan åren 2020 och 2023.

  • Eftermarknadsförsäljning om 30 %

Fireflys installerade system har en livslängd om 15–20 år vilket skapar förutsättningar för långvariga kundrelationer och återkommande intäkter. Under de senaste tio åren har Bolagets eftermarknadsförsäljning bestående av service, underhåll, utbildningar och reservdelar utgjort ca 30 % av total försäljning, vilket ger starka återkommande intäkter. Firefly har därutöver en väldiversifierad kundbas spridd över en mängd branscher, där ingen kund står för mer än 10 % av den totala omsättningen, vilket skapar en trygghet.

  • Nya produktinnovationer ger bredare kundsegment

Firefly breddar ständigt sitt sortiment genom att utveckla ny teknik när Bolaget upptäcker behov hos befintliga eller potentiella kunder. De senaste årens produktinnovationer har främst lanserats för kunder inom återvinning, bioenergi och livsmedelsindustrin. Firefly kan erbjuda kundanpassade produkter till varierade branscher och produktionsmiljöer utan att behöva konstruera dessa system från grunden. Att varje system monteras ihop av olika standardkomponenter ger affärsmodellen skalbarhet.

  • Covid-19 har förhindrat tillväxt under år 2020

Effekter från Covid-19 bidrog till att Firefly gick med förlust under det andra kvartalet år 2020. Bolaget estimeras dock kunna fortsätta växa under år 2021 när den uppbyggda orderstocken kan levereras utan begränsningar och eftersatt service behöver utföras. En lågkonjunktur till följd av Covid-19 som drabbar industribolags investeringsvilja riskerar att påverka Fireflys försäljning negativt, men Bolaget förväntas hantera detta genom en hög eftermarknadsförsäljning, en skuldfri balansräkning och en väldiversifierad kundbas.