Finepart Q4-22


Rekordhög maskinleverans bäddar för ökade eftermarknadsintäkter

Det avslutande kvartalet för år 2022 är presenterat och vi kan därmed summera det gångna året som ett riktigt genombrottsår för Finepart Sweden AB (”Finepart” eller ”Bolaget”). Finepart gick in i året med en välfylld orderstock om ca 22 MSEK som sedan fortsatte att fyllas på kontinuerligt, vilket i kombination med kortare ledtider och en stark leveransförmåga resulterade i att Bolaget lyckades leverera tio maskiner. Per utgången av Q4-22 summeras den installerade maskinbasen till 34 stycken, något som bäddar för en betydande ökning i eftermarknadsintäkter framgent. Givet en fortsatt ökad orderingång och stark leverans anser vi fortsatt att det finns en betydande uppsida i aktien, där vi utifrån en applicerad EV/S-multipel om 2,7x på 2023 års estimerade nettoomsättning om 64 MSEK, ser ett potentiellt värde per aktie om 8,2 kr (8,2) i ett Base scenario.

  • Dubbla rekord avseende både försäljning och lönsamhet

För helåret 2022 uppgick nettoomsättningen till 45,0 MSEK (8,1), motsvarande en substantiell tillväxt om 452 % jämfört med år 2021. Maskinförsäljningen var starkt bidragande till den ökade omsättningen under året, vilken uppgick till ca 36 MSEK (3,8), enligt Analyst Groups bedömning. En stark maskinleverans och ökade eftermarknadsintäkter, vilka antas bidra med högre marginaler, i kombination med en god kostnadskontroll, resulterade i svarta siffror för helåret 2022. Sammantaget uppvisade Finepart dubbla rekord under året, där vi i synnerhet ser positivt på att Finepart levererade lönsamhet, vilket bör premieras i nuvarande börsklimat med ökade avkastningskrav för olönsamma tillväxtbolag med vinster långt fram i tiden.

  • Fyllt på orderstocken i början på det nya året

Per utgången av Q4-22 uppgick orderstocken till 2,2 MSEK, främst drivet av beställningar avseende uppdragsskärningar, reservdelar och förbrukningsmaterial. Efter utgången av året har Finepart erhållit två maskinorders till ett sammanlagt värde om ca 8,3 MSEK, vilket i skrivande stund summerar orderstocken till 10,5 MSEK, och då är inte skärservice- och eftermarknadsintäkter efter utgången av Q4-22 inräknat. Givet att Finepart nu har stärkt organisationen, inom både installation och service, sälj samt på ledningssidan, ser vi goda möjligheter för Finepart att under året leverera på orderstocken samtidigt som Bolaget ökar orderingången.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

Med tanke på att Finepart, efter bara två månader in på det nya året, redan har ”säkrat” ca 17 % av vår prognostiserade nettoomsättning för år 2023, anser vi att det skapar goda förutsättningar för Bolaget att öka tillväxten ytterligare under kommande år, varför vi väljer att behålla våra prognoser. Med det sagt, även om förutsättningarna är goda, så krävs det att Finepart fortsätter att skala upp både maskinförsäljning och eftermarknadsintäkter under kommande kvartal, samt fortsätter på inslagen väg genom att korta ledtiderna, för att Bolaget ska kunna leverera utefter våra estimat.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.