Finepart Q3-23


Utmanande marknad på kort sikt

Finepart (”Finepart” eller ”Bolaget”) har hittills under år 2023 levererat två Finecutsystem, vilka levererades under kvartal ett respektive tre. Under det tredje kvartalet har Finepart stärkt Bolagets kassa och initierat ett besparingsprogram för att anpassa kostnadsmassan utefter den utmanande marknaden. Fineparts har vid kvartalets utgång ingen order på maskinsystem i orderstocken, vid utgången av det tredje kvartalet uppgick orderstocken till ca 1 MSEK. Finepart har dock effektiviserat ledtiderna och utökat lagerhållningen, där Finepart har fyra mer eller mindre leveransklara system vid kvartalets utgång i lager, vilket effektivt kan omvandlas till ett kassaflöde om 12–16 MSEK vid en ökad försäljning. En nettoomsättning om 49 MSEK estimeras under helåret 2024 och baserat på en applicerad EV/S-multipel om 1,2x, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 2,6 kr (3,9) i ett Base scenario.

  • Minskad maskinförsäljning under år 2023

Under Q3-23 uppgick nettoomsättningen till 5,4 MSEK (17,3), vilket motsvarar en minskning om 69 % Y-Y, vilket dock är en ökning om 105 % Q-Q. Under kvartalet har Finepart levererat ett Finecutsystem, vilket förklarar intäktsökningen Q-Q, då Finepart inte levererade något Finecutssystem under Q2-23. Sett till de nio första månaderna 2023 (Q1-Q3) uppgick intäkterna till 16,1 MSEK (41,9), varpå intäktsminskning Y-Y förklaras av en utmanande marknad där kundprojekt har pausats eller skjutits upp, vilket har bidragit till en minskad maskinförsäljning Y-Y. Dock har Finepart bibehållit en hög marknadsaktivitet, bland annat genom deltagande på EMO-mässan, samt genom ökad försäljningsnärvaro i USA, vilket utgör en god position för att effektivt skala upp försäljningen.

  • Initierar kostnadsbesparingsprogram

Fineparts totala rörelsekostnader uppgick till ca -5,4 MSEK (-4,2) under Q3-23, vilket motsvarar en ökning om 1,2 MSEK och en minskning om 0,4 MSEK Q-Q i absoluta tal. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till -2,6 MSEK (2,3). Efter kvartalets utgången initierade Finepart ett besparingsprogram, vilket görs i syfte för att anpassa Bolagets kostnadsmassa gentemot den utmanande marknaden och de lägre försäljningsintäkterna. Vid full effekt förväntas Finepart minska kostnadsmassan med 6 MSEK per år.

  • Justerat värderingsintervall

Det utmanade marknadsklimatet har fördröjt investeringsbeslut, vilket har påverkat Finepart under år 2023. Vid kvartalets utgång hade Finepart ingen order på maskinsystem och orderboken vid kvartalets utgång uppgick till 1 MSEK. Dock har Finepart bibehållit en hög marknadsaktivitet och stärkt marknadspositionen, vilket i kombination med leveransklara system i lager utgör en god grund för år 2024. Till följd av försämrade marknadsutsikter på kort sikt har vi uppdaterat våra finansiella estimat, där vi estimerar en återhämtning under år 2024 och 2025. Med anledning av ovan har vi valt att fokusera våra blickar på år 2024 och uppdaterat våra värderingsintervallen i samtliga tre scenarion.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.