Finepart Q3-22


Fortsätter att leverera enligt plan

En hög efterfrågan, kortare ledtider och en stark leveransförmåga, i kombination med en god kostnadskontroll, har under året resulterat i en ökad omsättning, tillika lönsamhet, och därmed ligger ett rekordår i korten för Finepart. Med årets första nio månader rapporterade har Finepart levererat samtliga tio maskinorders som Bolaget erhållit det senaste året, varför vi nu förväntar oss att Bolaget allokerar ett stort fokus på att öka orderingången. Givet en ökad orderingång och en fortsatt hög leveransförmåga anser vi att det finns mer uppsida i aktien, där vi utifrån en målmultipel om EV/S 2,6x på 2023 års estimerade nettoomsättning om ca 64 MSEK, ser ett potentiellt värde per aktie om 8,2 kr (8,2) i ett Base scenario.

  • Rapport i linje med våra förväntningar

Efter ett rekordstarkt Q2-22 lyckas Finepart bibehålla momentum och fortsätta Bolagets tillväxtresa även under det tredje kvartalet år 2022. Under perioden uppgick nettoomsättningen till 17,3 MSEK (5,3), vilket är en ökning om 227 % mot jämförbart kvartal föregående år, och i linje med föregående rekordkvartal. I ljuset av flertalet framgångsrika datapunkter ser vi det som extra positivt att Finepart ökar intäkterna från eftermarknad och skärservice med 155 % jämfört med Q3-21, vilket anses vara ett resultat av dels en större installerad maskinbas, dels att kunderna använder maskinerna i allt större utsträckning.

  • Fortsatt stark lönsamhet

Under Q3-22 lyckades Finepart minska rörelse-kostnaderna med 6 % (Q-Q), samtidigt som Bolaget i princip bibehöll samma omsättningsnivåer, vilket Analyst Group anser är ett kvitto på affärsmodellens goda skalbarhet. En god kostnadskontroll, i kombination med en stabil försäljningsutveckling, mynnade ut i en EBITDA-marginal om 14 % och en nettomarginal om 11 %. Sammantaget ser Analyst Group positivt på att Finepart levererar lönsamhet för tredje kvartalet i rad, i synnerhet i nuvarande börsklimat med ökade av-kastningskrav för framförallt olönsamma tillväxtbolag med vinster långt fram i tiden.

  • Upprepar värderingsintervallet

Givet att den installerade maskinbasen har ökat till 34 stycken (25) vid utgången av Q3-22, vilket utgör en stabil grund för fortsatt ökade eftermarknadsintäkter, i kombination med en estimerad ökad orderingång och fortsatt hög leveransförmåga, anser Analyst Group att Finepart på nuvarande nivåer är lågt värderade, varför vi upprepar vår värdering i ett Base scenario1. Däremot bedömer vi det som mindre troligt att Finepart når vårt Base scenario redan under innevarande år givet ett fortsatt oroligt marknadssentiment, utan väljer istället att blicka mot år 2023.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.