Finepart Q2-22


Levererar stark tillväxt under lönsamhet

Med första halvåret avklarat står det klart att Finepart fortsätter att uppvisa ett starkt momentum, där den nyligen presenterade Q2-rapporten visade en hög leveransförmåga, vilket resulterade i en nettoomsättning om 17,8 MSEK. Detta, i kombination med en god kostnadskontroll, mynnade ut i en EBITDA-marginal om 25 %, vilket således var över vår förväntan. Med hänsyn till en fortsatt stark tillväxt, hög lönsamhet och god finansiell ställning, anser vi att nuvarande värdering (LTM) är motiverad. Utifrån en målmultipel om P/S 3,6x på 2022 års estimerade nettoomsättning om 50,3 MSEK, ser vi nu ett motiverat värde per aktie om 8,2 kr (7,3) i ett Base scenario.

  • Svarta siffror på sista raden

Under Q2-22 uppgick omsättningen till 17,8 MSEK (6,9), vilket är en ökning om 159 % Q-Q, där en kraftig ökning av Fineparts maskinförsäljning utgjorde en starkt bidragande faktor till omsättningsökningen under perioden. Den stora höjdpunkten i ljuset av flera framgångsrika datapunkter är att Finepart lyckas leverera ett EBITDA-resultat om 4,4 MSEK (0,5), motsvarande en tillväxt om 830 % Q-Q, samt ett positivt nettoresultat om 4,0 MSEK, motsvarande en nettomarginal om 22 %. Fineparts positiva resultatutveckling ser vi som ett kvitto på affärsmodellens skalbarhet och goda lönsamhet under höga försäljningsvolymer.

  • Skapat rätt förutsättningar för en bra höst

Efter utgången av Q2-22 erhöll Finepart en maskinorder om ca 3 MSEK från Wiretonic AB, vilket tillsammans med tidigare kommunicerade orders summerar orderstocken till ca 15 MSEK, vilket således bäddar för en fortsatt stark tillväxt under återstående två kvartal av år 2022. Detta, i kombination med Bolagets presenterade nettoomsättning under H1-22 om 24,6 MSEK, gör att vi ser goda möjligheter för Finepart att realisera våra helårsprognoser för 2022.

  • Stärkt finansiell ställning

Vid utgången av Q2-22 uppgick kassan till 4,4 MSEK (7,8), dock så hade Finepart kundfordringar uppgående till ca 11,8 MSEK vilket blir som en ”laggande” effekt i rörelsekapitalet och under juli erhöll Finepart delbetalningar om ca 9 MSEK. Detta, i kombination med att Bolaget under Q2-22 har slutamorterat de lån som Finepart har haft under en längre period, vilket således innebär noll räntekostnader framöver, medför att Bolaget har en god finansiell ställning.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

Med en stark Q2-rapport i ryggen, förbättrad finansiell ställning och goda framtidsutsikter, har vi all anledning att se fortsatt positivt på Finepart, varför vi i denna analys har justerat upp vår målmultipel och därmed vårt värderingsintervall i samtliga av våra tre scenarion Base, Bull och Bear.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.