Finepart Q1-23


 Inleder året med god leveransförmåga

Finepart (”Finepart” eller ”Bolaget”) har inlett år 2023 med stark leveransförmåga och orderingång, där orderingången uppgick till 8,4 MSEK fördelat på två Finecutsystem, varav en maskin levererades under kvartalet. Givet detta, samt en växande orderingång avseende eftermarknadsintäkter, uppgick den totala orderstocken till ca 5 MSEK vid periodens utgång. Per utgången av Q1-23 summeras den installerade maskinbasen till 35 stycken, något som bäddar för en betydande ökning i eftermarknadsintäkter framgent och förväntas medföra mer förutsägbara och stabilare kassaflöde, samt förbättrade marginaler. Ovan, i kombination med kortare ledtider och en stark pipeline förväntas Finepart fortsätta öka orderingången och bibehålla en stark leveransförmåga, varför vi fortsatt anser att det finns en betydande uppsida i aktien, där vi utifrån en applicerad EV/S-multipel om 2,8x på 2023 års estimerade nettoomsättning om 54 MSEK, ser ett potentiellt värde per aktie om 7,3 kr (8,2) i ett Base scenario.

  • Stark leverans medför ökade eftermarknadsintäkter

Under årets första kvartal uppgick nettoomsättningen till 8,1 MSEK (6,9), motsvarande en tillväxt om 18 %. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q4-22) uppgick intäkterna till 3,1 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 162 %. Finepart har under Q1-23 levererat en maskin, till ett ordervärde om ca 4,6 MSEK. Intäkterna från eftermarknad och skärservice uppgick därmed till ca 3,5 MSEK, motsvarar en ökning om ca 40 % Y-Y och 13 % Q-Q. Under år 2022 ökade den totala installerade maskinbasen kraftigt, vilket i kombination med fortsatt leverans av maskiner bäddar för att Finepart kan fortsatt skala upp eftermarknadsintäkterna, vilket medför ökad förut-sägbarhet i intäktsföringen och förbättrade marginaler.

  • Förbättrad leveransförmåga

EBITDA-resultatet uppgick under Q1-23 till -0,6 MSEK (0,5), vilken innebär en försämring om ca 1,1 MSEK Y-Y. Däremot, vid jämförelse mot föregående kvartal, förbättrades EBITDA-resultatet med 3,2 MSEK, vilket då uppgick till -3,8 MSEK. Finepart befinner sig i en expansionsfas, vilket medför ökade rörelsekostnader, efter kvartalets utgång har Finepart tecknat ett låneavtal om 3 MSEK i syfte att finansiera nödvändig lageruppbyggnad för att underbygga Bolagets expansion, vilket möjliggör förbättrad leveransförmåga och stärker erbjudandet mot kund. Detta sammantaget, i kombination med ökande efterfråga och nuvarande kostnadskostym, ser vi goda möjligheter för att Finepart når lönsamhet helåret 2023.

  • Justerat värderingsintervall

Finepart har hittills under år 2023 presenterat ordrar till ett värde om ca 8,4 MSEK, fördelat på två Finecutsystem, och efter att ha levererat en av maskinerna under Q1-23, uppgår den totala orderstocken till 5 MSEK vid periodens utgång. Dock med hänsyn till att Finepart inte har kommunicerat någon maskinorder sedan slutet på februari och givet ledtider om ca 4-8 veckor, bedömer Analyst Group att Finepart kan möta svårigheter att uppfylla tidigare prognoser för helåret 2023, varför vi har valt att revidera våra finansiella prognoser, tillika värderingsintervall.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.