Exalt


2018-04-09 meddelade Exalt att de slutfört avvecklingen av det problemtyngda Xtranet. Exalt har sedan starten 2005 visat på lönsamhet och tillväxt. Exalt har en stabil kundbas med långa relationer däribland Tele2, Telenor och Huawei. I ett Base Scenario värderas Exalt till EV/EBITDA 7,9x på 2018E. Med en targetmultipel om EV/EBITDA 11,1x motiveras en potentiell uppsida om 20 % på 2018 års prognos.


Exalt AB (”Exalt” eller ”Bolaget”) är en helhetsleverantör av tjänster för driftssäkra nätverkslösningar. Exalt är verksamma inom de tre områdena: strukturerade fastighetsnät, nätverksteknik och säkerhet, samt transmissionsteknik. Exalt vänder sig framförallt mot företag inom telekom, fastighetsnät och stadsnät. Bolaget är primärt verksamma i Stockolmsregionen.

Avveckling av Xtranet leder till fokus på kärnverksamheten. 2018-04-09 meddelade Exalt att de slutfört avvecklingen av Xtranet och Exalt kan nu fokusera på kärnverksamheten. 2016 blev Exalt uppköpta av Xtranet, men drivs vidare i egen regi, som en del av Xtranet. Under slutet av 2017 visade Xtranet på lönsamhetsproblem och vinstvarnade. Därefter tillsattes en ny styrelse och Xtranet bytte namn till Exalt. Vidare fattades beslut om att avveckla Xtranets verksamhet kring fiberentreprenader. Exalt fortsätter bedriva sin verksamhet enligt plan, och har sedan 2005 redovisat god lönsamhet och dubblerat omsättningen på de senaste fem åren.

Stabil kundbas med långa relationer. Exalts kundbas kännetecknas av långa kundrelationer, där flera kunder har varit med sedan starten 2005. Bland Bolagets kunder finns bl.a. Sundbybergs Stadsnät, Tele2, Telenor, Huawei, SEB och Ericsson. En stor del av Bolagets omsättning kommer från ramavtal med fasta priser vilka skapar en säkerhet och förutsägbarhet i intäktsmodellen. Bolagets främsta konkurrensfördel bedöms vara att de tillhandahåller ett komplett erbjudande av hela värdekedjan inom ramen för nätverkslösningar.

5G-nätet estimeras växa CAGR 50,9 % 2020-2026 och medför stora tillväxtmöjligheter efter bredbandsutbyggnaden. Ett stort frågetecken för bolag exponerade mot fibermarknaden är vad som händer med tillväxten efter att regeringens bredbandsmål om 90 % 2020 är uppnått. Exalt är leverantör till b.la. telekomoperatörer för bredbandsutbyggnad. Vidare har Bolaget som ambition att fortsätta leverera till dessa telekomoperatörer för 5G-nätet. De första 5G-näten väntas testas under 2018. 2020 brukar estimeras vara den tidpunkt då det finns kommersiell tillgänglighet.1  Under perioden 2020-2026 estimeras marknaden för 5G-infrastruktur växa med en CAGR om 50,9 %.2 Exalt bedöms var väl positionerade med deras kundbas för att kunna kapitalisera på 5G.

Värderas till EV/EBITDA 7,9 på 2018E i ett Base scenario. Fibermarknaden prognostiseras växa omkring 14,4 % (CAGR) fram till 2020E drivet av regeringens bredbandsmål. Ledningens egna mål är att dubbla omsättningen inom 3-5 år vilket skulle innebära en årlig tillväxt om 14,9 %. Omsättningstillväxten i Exalt mellan 2016 och 2017 var cirka 7 %. Med en stark kundbas i kombination med stabila intäkter i form av ramavtal estimeras Bolaget omsätta 39,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 13 % på 2018E. EBITDA-marginalen prognostiseras till 13,0 % på 2018E. Marginalförbättringen härleds till fortsatt utveckling av drift- och nätövervakning, vilket är ett område med låga fasta kostnader.

Targetmultipel om 11,1x ger en indikativ uppsida om 20 %. Targetmultipeln om 11,1x bestäms genom en multipelregression. Regressionen sätter peers3 nuvarande värdering (R12M) i förhållande till dess förväntade EBITDA-tillväxt enligt estimat. Regressionen implicerar en targetmultipel om EV/EBITDA 11,1x. Det ska betonas att datamaterialet innehåller ganska få datapunkter med stor spridning. Därmed bör den implicerade targetmultipeln ses som ett grovt estimat. I ett Base scenario handlas Exalt till EV/EBITDA 7,9x vilket ger en uppsida om 20 % på 2018 års prognos.

I ett Bear Scenario väntas Bolagets omsättningstillväxt uppgå till 5 %. Detta till följd av att Exalt har svårt att ingå nya avtal p.g.a. konkurrenssituationen. EBITDA-marginalen estimeras till 10 %. Sammantaget indikeras en targetmultipel om 5,9x EV/EBITDA, vilket motiverar en nedsida om 37 % på 2018E.

I ett Bull Scenario estimeras Bolagets omsättningstillväxt till 15 %. Tillväxten drivs av avtal med nya kunder och merförsäljning till befintliga kunder. EBITDA-marginalen prognostiseras till 14 %. Sammantaget motiveras en targetmultipel om 12,9x EV/EBITDA, vilket indikerar en potentiell uppsida om 39 % på 2018E.