Ework Group


Ework Group AB har historiskt uppvisat en hög organisk tillväxt, däremot har inte EBIT vuxit i samma takt på grund av fallande bruttomarginal. Under 2017A har dock bruttomarginalen stabiliserats, vilket innebär möjligheter för Bolaget att kapitalisera på fortsatt hög omsättningstillväxt. En hög värdering, relativt två olika peergrupper begränsar dock kurspotentialen. I ett Base scenario ses en potentiell nedsida om -20,6 %.


Ework Group AB (”Ework” eller ”Bolaget”) är en mäklare av IT-, teknik-, telekom- och verksamhets-konsulttjänster. Bolaget driver främst verksamhet i Sverige, men har även verksamhet i övriga Norden och Polen.

Investeringar i matchningsplattform och större försäljningskår gör Bolaget välpositionerat för att uppnå tillväxtmål om 20 %. Under 17A investerade Ework i utveckling av sitt matchningssystem där Bolaget kopplar ihop kunder med konsulter, för att förbättra sitt kunderbjudande. Bolaget har även skalat upp sin personalstyrka och renodlat verksamheten för att kunna fortsätta attrahera konsulter, vilket uppges tynga försäljninstillväxten något. Vidare ökade Bolagets orderingång om 22 % till 2018, vilket skapar ytterligare förutsättningar för att Eworks tillväxt framgent fortsatt ska vara hög. Bolaget bedöms med dessa satsningar vara välpositionerat för att uppnå sitt tillväxtmål om CAGR 20 % till 2020. Omsättningstillväxten väntas uppgå till 21,6 % 18E och
20,5 % 19E.

Mindre andel av omsättningstillväxten från större avtal väntas stabilisera bruttomarginalen. Samtidigt som Eworks omsättning vuxit om CAGR 26,2 % 11A-17A, har inte Bolagets EBIT-tillväxt uppnått likande siffror. Detta har berott på att tillväxten till stor del har kommit från en stor andel större avtal, det vill säga kontrakt där Bolaget till exempel tar över och outsourcar en hel IT-avdelning. Bruttomarginalerna för den här typen av avtal är lägre än motsvarande för mindre enskilda uppdrag, vilket lett till att bruttomarginalen minskat från 9,1 % till 4,4 % 11A- 17A. Under 17A har dock andelen omsättningstillväxt från stora kontrakt minskat, vilket lett till att bruttomarginalen stabiliserats vid 4,3 %. Framgent förväntas andelen av omsättningen utgjord av större kontrakt öka något, bruttomarginalen förväntas därav minska till 4,2 % 18E och på grund av Bolagets skalbarhet i OPEX, förväntas EBIT-marginalen öka från 1,1 % 2017A till 1,3 % 19E.

Två olika peer-grupper indikerar olika målmultiplar, om 11,0x respektive 8,5x EV/EBIT. Vid bestämning av målmultipel för Bolagets EV/EBIT 19E har två peergrupper valts, den ena utgörs av IT-konsulter och den andra av bemanningsbolag. Peergruppen

utgjord av bemanningsföretag indikerar en målmultipel om 8,5x, medan peergruppen utgjord av IT-konsulter indikerar en målmultipel om 11,0x EV/EBIT.

I ett Base scenario värderas Ework 19E till 10,4x EV/EBIT, vilket indikerar en potentiell ned-/uppsida om -20,6 % respektive 6,1 %. I ett Base scenario förväntas Bolaget uppnå en omsättningstillväxt om 21,6 % 18E och 20,5 % 19E, samtidigt som EBIT-marginalen förväntas öka till 1,2 % respektive 1,3 % under samma år. Detta leder till att Ework värderas till 10,4x EV/EBIT 19E. Justerat för målmultipel 8,5x och Bolagets nettoskuld om 151,5 MSEK, samt antalet aktier, ges ett uppskattat pris per aktie om 80,2 SEK. Ifall Bolaget istället skulle jämföras mot IT-konsulter, ges ett implicit pris per aktie om 107,1 SEK. De uppskattade priserna per aktie motsvarar upp-/nedsida om -20,6 % respektive 6,1 %.

I ett Bull scenario värderas Ework 19E till 8,7x EV/EBIT, vilket indikerar potentiell ned-/uppsida om -2,8 % respektive
29,2 %.
I ett Bull scenario väntas istället Bolaget uppnå en högre tillväxt, där omsättningen ökar med 24,8 % 18E och 24,4 % 19E. Tillväxten väntas i scenariot drivas främst av övriga skandinavien där Bolaget tar marknadsandelar. Bruttomarginalen förväntas vara stabil på 4,3 % och EBIT-marginalen väntas uppgå till 1,4 % 18E och 1,5 % 19E. Justerat för målmultipel 8,5x och Bolagets nettoskuld om 151,5 MSEK, ges ett uppskattat pris per aktie om 98,2 SEK. Med en målmultipel baserad på IT-konsulter, ges ett implicit pris per aktie om 130,5 SEK. Värderingarna motsvarar potentiell ned-/uppsida om -2,8 % respektive 29,2 %.

I ett Bear scenario värderas Ework 19E till 16,0x EV/EBIT, vilket indikerar en potentiell nedsida om -51,4 % respektive
-34,1 %.
I ett Bear scenario väntas Bolaget inte uppnå sitt tillväxtmål, utan omsättningen estimeras öka med 18,5 % 18E och 16,3 % 19E. EBIT-marginalen förväntas minska något till 1,1 % 18E och 1,0 % 19E, främst drivet av sämre avtalsmix, där större kontrakt utgör en större del av omsättningen. Justerat för målmultipel om 8,5x EV/EBIT och nettoskuld, estimeras ett implicit pris per aktie om 49,1 SEK. Med målmultipel om 11,0x ges ett implicit pris per aktie om 66,6 SEK. Värderingarna motsvarar potentiella nedsidor om -51,4 % respektive -34,1 %.