Euroafrica Digital Ventures Q4-22


Positionerar sig som ett renodlat techbolag

Euroafrica har genom en företrädesemission och en strukturaffär stärkt upp balansräkningen, där strukturaffären även medförde att Bolaget nu och framöver har positionerat sig som ett renodlat techbolag. Genom att realisera operativa synergier mellan dotterbolagens digtiala plattformar och vidareutveckla funktionaliteten av Social Content för en större marknad, i kombination med den nyligen lanserade E-handelsfunktionen på Kupatana-plattformen, estimeras en stark tillväxt framgent. Genom en Sum-Of-The-Part-värdering, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,77 kr (1,32) i ett Base scenario.

  • Positionerar sig som ett renodlat tech-bolag

Euroafrica meddelade den 1 februari 2023 att Bolaget har signerat ett bindande avtal med TBS Mediabyrå AB avseende försäljning av SML:s byråverksamhet, till en köpeskilling om 4,5 MSEK. Avtalet innebär även att digital media som köps av TBS:s kunder de närmaste fem åren ska gå igenom SaaS-plattformen Social Content, vilket av Bolaget förväntas generera till 7,5 MSEK under perioden. Efter transaktionen kommer Euroafrica att bestå av SaaS-plattformen Social Content och den digitala marknadsplattformen Kupatana, vilket därmed positionerar Euroafrica till ett renodlat tech-bolag.

  • Q4-rapporten kom in under våra estimat

Under Q4-22 uppgick nettoomsättningen till 7,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 2,5 % Y-Y, vilket var lägre än estimerat (8). Vidare var EBITDA-förlusten högre än våra prognoser och uppgick till -3,9 MSEK, justerat för vite från Nasdaq om ca 0,5 MSEK, där det är tydligt att vidtagna kostnadsåtgärder under Q3-22 inte givit några synliga effekter på lönsamheten. Avyttringen av byråverksamheten medför att en stor del av koncernens rörelsekostnader försvinner, likväl lejonparten av intäktsströmmar initialt enligt Analyst Groups estimat, varför det blir viktigt för Euroafrica att realisera kostnadssynergier mellan Bolagets plattformar för att stärka lönsamheten framgent.

  • Reviderat värderingsintervall

Efter avyttringen av SML:s byråverksamhet positionerar Euroafrica sig som ett renodlat tech-bolag, varför Analyst Group har analyserat en annan grupp av jämförelsebolag för att härleda en värdering av Euroafrica. Mediemarknaden har inlett år 2023 svagt och medieanalyshuset IRM prognostiserar en nedgång för mediemarknaden under helåret 2023, drivet av en större osäkerhet bland svenska annonsörer till följd av en ökad oro för lågkonjunktur, inflation och minskad disponibel inkomst som ett delresultat av genomförda räntehöjningar. Behovet av mer kostnadseffektiv annonsering bedöms dock ge stöd till efterfrågan av Social Content, även om den estimeras hämmas något av den vikande konjunkturen. Vidare har vi sänkt våra omsättningsestimat för Kupatana under åren 2023-2024 till följd av en lägre kommersiell framgång YTD än estimerat, varför vi bedömer att det kan bli svårt att nå tidigare prognoser. Sammantaget har det resulterat i ett reviderat värderingsintervall.