Euroafrica Digital Ventures Q4-21


Stark tillväxt runt hörnet

Euroafrica Digital Ventures (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) är ett tech-bolag inom digital media med fotfäste i Norden och Östafrika. Bolaget tillhandahåller dels en marknadsföringsplattform för digital media, Social Content1, dels en digital marknadsplats, Kupatana, som är Tanzanias största köp- och säljsajt. Genom förvärvet av Social Media Lab (”SML”), som genomfördes under Q1-21 och de medförda synergieffekterna, i kombination med en nyligen lanserad E-handelslösning för Kupatana, estimerar Analyst Group stark tillväxt för Euroafrica framgent. Med en applicerad målmultipel om P/S 2,6x på 2022 års estimerade omsättning om ca 35,2 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 8,6 kr i ett Base scenario.

  • Stark avslutning på 2021

Nettoomsättningen under Q4-21 uppgick till 7,0 MSEK, motsvarande en tillväxt om 29 % mot jämförbart kvartal 2020. Kvartalet visade på ökad aktivitet bland SML:s befintliga kunder, samt resulterade i flera nya större kunder, samtidigt som Bolaget drivit två projekt inom Social Content med positivt utfall. SML har byggt upp en stabil plattform för att skala upp försäljningen framgent, samtidigt som kvartalet är ett tecken på en återhämtning inom mediamarknaden.

  • Riktad nyemission möjliggör expansion

Under Q4-21 genomförde Euroafrica en riktad nyemission om 11 MSEK, där emissionen genomfördes till ett urval av professionella investerare, till teckningskursen 5,55 SEK per aktie. Vid utgången av december 2021 uppgick kassan till 12,1 MSEK, vilken möjliggör för ytterligare investeringar i Kupatana och bäddar således för en accelererad tillväxt under 2022. Kostnaderna kopplade till emissionen uppgick till ca 1,1 MSEK, vilket tyngde EBITDA-resultatet, vilken uppgick till -2,8 MSEK i det fjärde kvartalet. Justerat för dessa uppgick EBITDA-resultatet till -1,7 MSEK och innebar därmed en förbättring om ca 0,8 MSEK mot föregående kvartal och samtidigt i linje med Q2-21 (justerat för noterings- och emissionskostnader).

  • Kupatana lanserar sin nya plattform

Förvärvet av Zoomtanzania har slutförts och teknologin bakom Babasells plattform har integrerats framgångsrikt, vilket har möjliggjort lanseringen av den nya plattformen i februari 2022. Kupatana har därmed befäst den marknadsledande positionen i Tanzania, samtidigt som bolaget står inför vidare expansion i Östafrika. Dessutom har Euroafrica skrivit avtal med Uber, vilket är en av flera tänkta vardagstjänster som appen har som målsättning att leverera, varför Kupatana går mot ett mer datadrivet företag, samtidigt som det medför ytterligare intäktsströmmar. Under helåret 2021 har Kupatanas unika användare och annonsinflöde ökat organiskt med över 200 % respektive 100 %, vilket ger upphov för att tillväxten, i monetära termer, kan accelerera i takt med att Bolaget konverterar nuvarande gratisanvändare till betalande. Kupatanas målsättning att bli en ”super-app”, likt Grab i Indonesien, vilka idag har en miljardvärdering – i dollar.