Euroafrica Digital Ventures Q3-22


Fokus på lönsamhet

Euroafrica Digital Ventures (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) är ett tech-bolag inom digital media med fotfäste i Norden och Östafrika. Bolaget bedriver byrå-verksamhet via dotterbolaget Social Media Lab sedan tio år tillbaka och har därtill utvecklat en SaaS-marknadsföringsplattform för digital media. Bolaget tillhandahåller även en digital marknadsplats genom dotterbolaget Kupatana, vilken är Tanzanias största köp- och säljsajt. Omställningen mot mer mjukvaruförsäljning via Social Content, operativa synergier mellan dotterbolagen och den nyligen lanserade E-handelsfunktionen på Kupatana-plattformen förväntas resultera i en god lönsam tillväxt framöver. Med en applicerad målmultipel om forward P/S 1,1x på 2023 års estimerade omsättning om 42,7 MSEK, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 1,32 kr (4,9) i ett Base scenario.

  • Ökat fokus på lönsamhet

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till 7,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 64 % Y-Y, vilket var något över våra estimat. Samtidigt var EBITDA-förlusten högre än våra prognoser och uppgick till -3,6 MSEK (-2,4), där vi hade tagit höjd för att Bolagets ökade lönsamhetsfokus skulle bidra till en starkare lönsamhetsförbättring. Tecken på att riktningen går åt rätt håll finns dock, där t.ex. Kupatana uppvisade lönsamhet under september månad samtidigt som ett antal omstruktureringsåtgärder har vidtagits under kvartalet, vilket bäddar för en lägre EBITDA-förlust under Q4-22. Däremot, givet Bolagets ökade lönsamhetsfokus, bedömer Analyst Group att det kan, i viss mån, komma på bekostnad av tillväxt framgent, varför vi har valt att göra mindre justeringar i prognoserna för åren 2023-2024.

  • Fyller på kassan genom en företrädesemission

Euroafrica meddelade den 18 november 2022 att Bolaget har beslutat om att genomföra en företrädesemission om 12,7 MSEK. Med nettolikviden från företrädesemissionen ämnar Euroafrica dels minska utestående kortfristiga räntebärande skulder, dels b.la. fortsätta investera i super-app-konceptet i Kupatana. Emissionen är säkerställd till 75 % och Analyst Group ser positivt på att flera i ledningen och styrelsen har ingått teckningsförbindelser om totalt 37,5 % av emissionsvolymen.

  • Reviderat värderingsintervall

Givet en sänkt intäktsprognos i kombination med en lägre applicerad målmultipel och annonserad företrädesemission, har Analyst Group reviderat värderingsinter-vallet. Den lägre målmultipeln återspeglas i en fortsatt multipelkontraktion bland peers, samtidigt som EBITDA-förlusten i Q3-22 var högre än väntat. Analyst Group anser dock att Euroafrica på nuvarande nivåer är lågt värderat och med de ökade finansiella muskler som möjliggörs genom företrädesemissionen stärks förutsättningarna att öka expansionstakten framgent. Givet att Euroafrica fortsätter visa förbättringar avseende lönsamhet, samtidigt som tillväxten tar fart ytterligare, bedöms en god uppsida i aktien finnas under år 2023.