Euroafrica Digital Ventures Q1-22


Det bubblar i Tanzania

Euroafrica Digital Ventures (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) är ett tech-bolag inom digital media med fotfäste i Norden och Östafrika. Bolaget bedriver byråverksamhet via dotterbolaget Social Media Lab sedan tio år tillbaka men har därtill utvecklat en SaaS-marknadsföringsplattform1 för digital media. Bolaget tillhandahåller även en digital marknadsplats genom dotterbolaget Kupatana, vilken är Tanzanias största köp- och säljsajt. Omställningen mot mer mjukvaruförsäljning via Social Content, operativa synergier mellan dotterbolagen och den kommande E-handelsfunktionen på Kupatana-plattformen förväntas resultera i en god lönsam tillväxt framöver. Med en applicerad målmultipel om P/S 2,6x på 2022 års estimerade omsättning om 30,5 MSEK, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 6,3 kr i ett Base scenario.

  • Sval inledning på år 2022 för SML

Under Q1-22 uppgick nettoomsättningen till 6 MSEK (5,2), motsvarande en tillväxt om 16,2 % mot jämförbart kvartal föregående år, vilket var lägre än våra estimat. Analyst Group bedömer att den ökade personalomsättningen som präglade kvartalet är en bidragande faktor, då det tar såväl tid som fokus från den operativa ledningen samtidigt som det antas ha mynnat ut i en lägre beläggningsgrad. Med nyckelrekryteringar avklarade och en mediemarknad som uppvisat en stark inledning under andra kvartalet estimeras starkare kvartal vara Euroafrica tillmötes. Kriget i Ukraina är dock en oroande faktor som kan komma att påverka aktiviteten på mediemarknaden, givet potentiellt dämpad konsumtion. EBITDA-förlusten ökade under Q1-22, vilken uppgick till -3,7 MSEK (-0,7), vilket är en följd av en relativt fast kostnadsbas och vikande försäljning, samtidigt har kvartalet belastats av mindre engångskostnader.

  • Stärkta tillväxtutsikter för Kupatana

Euroafrica meddelade under Q2-22 att Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med mediebolaget Bongo5 Media Group avseende en majoritetsinvestering om 51 %. Bongo5 består av den ledande nyhetssajten i Tanzania och bolaget har över 4,5 miljoner följare genom diverse plattformar. Med Bongo5 kan Kupatana få en betydligt större räckvidd för befintliga såväl som framtida tjänster på plattformen, och likväl ett breddat produkterbjudande samt en starkare helhetslösning för annonsörer, vilket således skapar förutsättningar för en högre tillväxt framgent.

  • Reviderat värderingsintervall

Givet en lägre omsättning och högre EBITDA-förlust under Q1-22 än estimerat har vi valt revidera våra finansiella prognoser för perioden 2022-2024, likväl vårt värderingsintervall. Detta då vi bedömer att Euroafrica kan möta svårigheter att ta i kapp våra tidigare prognoser under resterande del av år 2022, samtidigt som kriget i Ukraina medför en större osäkerhet kring mediemarknadens fortsatta utveckling under året. Vi har därtill tagit hänsyn till den utspädningseffekt om ca 4 % som tillkom efter den riktade nyemissionen till Babasell AB under Q1-22.