Euroafrica Digital Ventures Q3-21


Spänner bågen inför 2022

Euroafrica Digital Ventures (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) är ett tech-bolag inom digital media med fotfäste i Norden och Östafrika. Bolaget tillhandahåller dels en marknadsföringsplattform för digital media, Social Content1, dels en digital marknadsplats, Kupatana, som är Tanzanias största köp- och säljsajt. Genom förvärvet av Social Media Lab (”SML”), som genomfördes under Q1-21 och de medförda synergieffekterna, i kombination med en kommande E-handelslösning för Kupatana, estimerar Analyst Group stark tillväxt för Euroafrica framgent. Med en applicerad målmultipel om P/S 3,2x på 2022 års estimerade omsättning om ca 35,8 MSEK, motiveras ett nuvärde per aktie om 9,7 kr i ett Base scenario.

  • Stark avslutning på 2021 i korten

Nettoomsättningen under Q3-21 uppgick till 4,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 12 % mot jämförbart kvartal 20203, och indikerar att mediamarknaden har börjat återhämta sig från pandemin. Omsättningen kom dock in lägre än våra förväntningar, däremot väntas Euroafrica kunna avsluta året med flaggan i topp givet en starkare mediamarknad som ger medvind till verksamheten och dess tjänster.

  • Kupatana tar stora operationella kliv framåt

Dotterbolaget Kupatana har under Q4-21 presenterat flertalet större bolagshändelser; lansering av E-handel, expansion till andra marknader i Östafrika och etablering av ett Joint-Venture inom digital vård på den afrikanska kontinenten. Med E-handelslösningen och vidare expansion till andra afrikanska länder, i kombination med det tidigare kommunicerade förvärvet av största konkurrenten Zoomtanzania, förväntas Kupatana kunna kraftigt accelerera trafiken och annonsinflödet på plattformen. E-handelslösningen möjliggör dessutom diversifierade intäktsströmmar, där Euroafrica dessutom avser sköta kringliggande tjänster såsom ordermottagning, logistik och betalningslösningar. Etableringen av ett JV-bolag inom digital vård är i synnerhet intressant givet den starka medvind som pandemin medfört branschen, även om det ännu är i ett tidigt skede, men utgör samtidigt en stark trigger på längre sikt, då det är en marknad som värderas till ca 9 mdUSD i Östafrika.

  • Justerat värderingsintervall

Euroafrica väntas uppvisa en lägre omsättning under 2021 än vad vi tidigare estimerat, däremot anser Analyst Group att flera värdedrivande nyheter har levererats under Q3-21 samt hittills under Q4-21 i form av b.la. Kupatanas senaste framsteg och  positivt utfall från testkampanjen med ClearOn, vilka bedöms utgöra starka tillväxtdrivare framgent. Detta, i kombination med en förväntad normaliserad mediemarknad under 2022, lansering av Social Content till en bredare marknad och en stärkt kassa som möjliggör accelererad tillväxt, gör att Analyst Group ser en stark tillväxt för Euroafrica under prognosperioden. Sammantaget har vi reviderat upp vårt värderingsintervall, utifrån 2022 års omsättningsestimat.